Πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες ξένων μανθανόντων την ελληνική γλώσσα στην Κρήτη

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΣτη σύγχρονη πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης, της έντονης μετακίνησης πληθυσμών, και της μετανάστευσης ως συνέπεια της αλλαγής κοινωνικο-πολιτικών καθεστώτων, δημιουργούνται νέες καταστάσεις για τους μετακινούμενους πληθυσμούς. Ένα από τα νέα δεδομένα, μεταξύ άλλων, είναι το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των ατόμων αυτών, μέσω της κυρίαρχης ομιλούμενης γλώσσας στον τόπο προσωρινής ή μόνιμης διαμονής τους. Η Ελλάδα ως γεωπολιτικό πέρασμα προς το δυτικό κόσμο και ως χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπο)δέχεται αντίστοιχα οικονομικούς μετανάστες από τις βαλκανικές χώρες και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και υπηκόους από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δυτικού κόσμου.Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από ενήλικες αλλοδαπούς, ως εργαλείο για την κοινωνική τους ένταξη, και από τη διεξαγωγή έρευνας, να καταγραφούν τα κοινωνικο-πολιτισμικά στοιχεία που επηρεάζουν τη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από ξένους υπηκόους στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης με την υποστήριξη μικρού ερωτηματολογίου, για την καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων, σε μη τυχαίο δείγμα του πληθυσμού-στόχου. Σκοπός της έρευνας είναι αφενός η διερεύνηση και καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πληθυσμού-στόχου και ο βαθμός επίδρασής τους στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, και αφετέρου ο προσδιορισμός των κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών / ιδιαιτεροτήτων στον τόπο διαμονής (Κρήτη) που επηρεάζουν τη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της κοινωνικό-πολιτισμικής προέλευσης των συμμετεχόντων αλλά και των προσωπικών κινήτρων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ως αναπόσπαστο στοιχείο και εργαλείο της κοινωνικοποίησης τους στην προσπάθεια τους για ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα ως ισοδύναμα μέλη της. Παράλληλα, δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερη επίδραση των κοινωνικο-πολιτισμικών συνθηκών στην Κρήτη στη διαδικασία εκμάθησης (τουλάχιστον στο συγκεκριμένο δείγμα).ABSTRACTNowadays, the increased population transfer, which has resulted from internationalization on the one hand and the emerging changes in many regimes on the other, have brought about different socio-political conditions. An issue, among others, is the social integration of migrant populations through the use of the host community's dominant language. Greece, as a geopolitical bridge towards the Occidental world, and as a member state of the European Union, receives economic immigrants from Balkan and ex-Soviet Union countries, as well as migrants from Europe and other western countries.In this context, the aim of this work is to report the socio-cultural elements that affect the process of learning the Greek language amongst foreign citizens in the area ofHeraklion, Crete. In addition to the relevant literature review, data has been gathered through conducting a qualitative research using semi-structured interviews and questionnaires. The aim of this study is the exploration of the particular target group's characteristics and their impact on the process of learning the Greek language, as well as the identification of the specific socio-cultural conditions dominant in Crete and their influence on acquiring the Greek language. The study results highlight theimportance of the participants' socio-cultural background, as well as their personal motivation towards learning the Greek language both as a tool for socialization and as a prerequisite for their actual involvement in the labour market and the Greek society in general, in equal terms with the host community. Moreover, it is not evident that the socio-cultural conditions in Crete affect the learning process of the Greek language (for the particular sample of the target group).
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.