Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

  1. MSc thesis
  2. ΚΥΡΑΤΣΩ ΠΡΑΠΠΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΗ παρούσα εργασία έχει σκοπό τον εντοπισμό των επιμορφωτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Διερευνά κατά πόσο οι υπάλληλοι έχουν ανάγκη την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στα καθήκοντά τους. Εξετάζεται τόσο η άποψη των υπαλλήλων του Υ.ΜΑ.Θ. όσο και των προϊσταμένων τους, οι οποίοι απαντούν για τους υπαλλήλους τους. Επιπλέον προϊστάμενοι και υπάλληλοι επιλέγουν θεματικά αντικείμενα επιμορφωτικών προγραμμάτων, την παρακολούθηση των οποίων θεωρούν απαραίτητη για την βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων κατά την εκτέλεση του έργου τους.Στην έρευνα συμμετείχαν 57 μόνιμοι υπάλληλοι και 12 προϊστάμενοι Τμημάτων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. Ειδικότερα οι υπάλληλοι της Π.Ε. ανήκουν στους κλάδους  Διοικητικού Οικονομικού, Μηχανικών, Γεωτεχνικών, Πληροφορικής, Περιβαλλοντολόγων. Οι υπάλληλοι της Τ.Ε. ανήκουν στους κλάδους Διοικητικού Λογιστικού, Μηχανικών και τέλος οι υπάλληλοι της Δ.Ε. κατηγορίας ανήκουν στους κλάδους Διοικητικών Γραμματέων και Προσωπικού Η/Υ. Όλοι οι υπάλληλοι εργάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΜΑ.Θ.Η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο του 2008, βασίστηκε σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους.Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι προϊστάμενοί τους συμφωνούν στην ανάγκη παρακολούθησης από τους υπαλλήλους επιμορφωτικού προγράμματος σε όλα τα πεδία γνώσεων και δεξιοτήτων που προτάθηκαν. Γενικότερα όμως η απόδοση των υπαλλήλων κρίνεται καλή και η επιμόρφωση έχει στόχο την βελτίωσή της σε επίπεδο πολύ καλό ή άριστο. Επιπρόσθετα η πλειοψηφία των υπαλλήλων και των προϊσταμένων τους επιλέγουν τις νέες τεχνολογίες για την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος με τα άλλα πεδία να ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά.AbstractThis dissertation aims to identify the training needs of the civil servants of the Ministry of Macedonia - Thrace. It investigates whether the employees really need to attend a training program in order to acquire knowledge and skills, so that they become more efficient in fulfilling their duties. The opinion of the employees of the Ministry of Macedonia – Thrace is examined, as well as the opinion of their directors, who give answers for the needs of their staff. Moreover, directors and employees choose thematic subjects of training programs, whose attendance they consider necessary for the improvement of the employees' performance during the fulfillment of their duties.57 permanent employees and 12 directors, who belong in the categories of UE (University Education), TE (Technological Education) and SE (Secondary Education), participated in this survey. More specifically, the employees of UE can be categorized in the following scientific fields: Administration – Finance, Engineering, Geotechnical Engineering, Information Technology and Environmental Engineering. The employees of TE belong to the following fields: Administration – Accountancy and Engineering. Finally, the employees of SE belong to the fields of Administrative Secretaries and Computer staff. All the employees are working for the Central Service of the Ministry of Macedonia – Thrace.The survey, which was conducted in April of 2008, was based on a questionnaire, which was filled by the employees and their directors. The results of the survey pointed out that both the employees and their directors agree that there is a need for the employees to attend training programs in all the fields of knowledge and skills that were proposed. However, the performance of the employees in general is qualified as good and the training aims at improving their performance at a very good or excellent level.Additionally, the majority of the employees and their directors are choosing the new technologies as a subject for the attendance of a training program, while the rest of the subjects are following in the order of their choices with smaller percentages.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.