Εθελοντικές οργανώσεις και εκπαίδευση ενηλίκων [Cd-rom] : η διδασκαλία της ελληνικής σε μετανάστες και πρόσφυγες : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΘΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Στην έρευνα αυτή εξετάζονται οι στάσεις, οι παραδοχές και οι εκπαιδευτικέςπρακτικές των εθελοντών εκπαιδευτών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σεομάδες μεταναστών και προσφύγων.εδομένου ότι οι εθελοντές εκπαιδευτές στην πλειοψηφία τους εκφράζουν σεβασμόγια τα δικαιώματα και την κουλτούρα των άλλων και εμπνέονται από μια διάθεσηκοινωνικής αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων,υποθέσαμε ότι οι στάσεις και οι εκπαιδευτικές τους πρακτικές ενδέχεται να είναισυμβατές με ορισμένες από τις θεμελιώδεις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.Η έρευνα διεξήχθη σε εφτά μη κυβερνητικές και / ή εθελοντικές οργανώσεις πουδραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκεπαρατήρηση σε 18 τμήματα διδασκαλίας και πάρθηκαν συνεντεύξεις από 15εθελοντές εκπαιδευτές και 19 εκπαιδευόμενους.Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι στην πλειοψηφία τους οιεθελοντές που συμμετείχαν στην έρευνα δεν έχουν ειδικές γνώσεις ή μεγάλη εμπειρίαστη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας σε κοινό ενηλίκων. Επομένως, συχνά, παράτις προθέσεις τους για ένα επικοινωνιακό μάθημα, διολισθαίνουν σε πρακτικέςμετωπικής διδασκαλίας. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, το ειλικρινές και έμπρακτοενδιαφέρον τους για τους εκπαιδευόμενους, η έμφαση σε θέματα που αναφέρονται σεεμπειρίες και βιώματα των τελευταίων και η επιδίωξη πρακτικής χρησιμότητας τηςγνώσης δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που αποδεικνύεται ιδιαίτερααποτελεσματικό.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.