"Διερεύνηση απόψεων των φοιτητών του ΕΑΠ για την ικανοποίησή τους από τον γραπτό σχολιασμό των Γραπτών Εργασιών από τον ΚΣ στις ΘΕ ΦΥΕ10, ΕΚΠ50 και ΕΚΠ51".

"Investigation views of EAP students on their satisfaction with the written comments of Short Works by Tutor in Thematic Units FYE10, EKP50 and EKP51". (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΩΡΑΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. Μπρούζος , Ανδρέας
 8. Βορβυλάς, Γεώργιος | Χατζηνικήτα, Βασιλεία
 9. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Distance Learning | Καθηγητής Σύμβουλος | Tutor | Ικανοποίηση | Satisfaction | Αξιολόγηση | Evaluation | Γραπτές Εργασίες | Written Assignments | ΕΑΠ | HOU | Αλληλεπίδραση | Interaction | Εκπαίδευση Ενηλίκων | Adult Education
 10. 1
 11. 91
 12. 130
 13. Πίνακες, Διαγράμματα.
 14. Η επικοινωνία στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό/ Αθανασούλα- Ρέππα Α.
  • Στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ένα από τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία που ωθούν στην αυτενέργεια του φοιτητή αποτελεί η εκπόνηση Γραπτών Εργασιών. Στην διεξαγωγή αυτών τον καθοδηγεί ο Καθηγητής Σύμβουλος, ο οποίος αξιολογεί τις εργασίες του ενημερώνοντας τον για τη μαθησιακή του εξέλιξη. Η παρούσα έρευνα οριοθετεί το ζήτημα του σχολιασμού των ΓΕ των ΚΣ στην ΑεξΑΕ και συγκεκριμένα στο ΕΑΠ, μέσα από την διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία καθώς αποσκοπεί στην καταγραφή των απόψεων σπουδαστών τριών Θεματικών Ενοτήτων διαφορετικών επιστημονικών κατευθύνσεων σχετικά με την ικανοποίησή τους ή μη στον σχολιασμό των ΓΕ. Πρόκειται για την προπτυχιακή ΘΕ ΦΥΕ10 του προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» και των ΘΕ ΕΚΠ50 και ΕΚΠ51 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Στόχο της έρευνας θέσαμε τον εντοπισμό των ομοιοτήτων και των διαφοροποιήσεων στον τρόπο σχολιασμού των ΓΕ από τον ΚΣ σε τρείς ΘΕ, σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών. Ταυτόχρονα, μέσα από τις απαντήσεις τους επιδιώξαμε να συλλέξουμε τη συμβολή των σχολίων του ΚΣ στην βελτίωση των σπουδών τους. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο, από δείγμα φοιτητών των παραπάνω ΘΕ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και για την ανάλυσή τους εφαρμόσθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Spss. Οι απαντήσεις φανέρωσαν ότι οι σπουδαστές είναι ικανοποιημένοι με την ακρίβεια, επεξηγηματικότητα, σαφήνεια, μεστότητα και άμεση παράδοση των σχολίων του ΚΣ, μελετούν τα σχόλια του ΚΣ και τα αξιοποιούν στις μελλοντικές εργασίες τους. Τα πορίσματα της έρευνας μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και άλλων μελετητών, με σκοπό να πραγματοποιήσουν στο ίδιο ερευνητικό πλαίσιο μεγαλύτερη σε έκταση διερεύνηση για τις απόψεις των φοιτητών σχετικά με την ικανοποίησή τους από τον τρόπο σχολιασμού των ΓΕ των ΚΣ σε ΘΕ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και κατευθύνσεων.
  • In Distance Education a key methodological tools that push the self-activity of the student is to prepare written assignments. In performing these guide the Professor Director, who assesses the work of informing him about the learning development. This research defines the issue commenting Written Assignments of tutors in Distance Education namely the HOU, through international and Greek literature as it aims at identifying the three thematic units student views different scientific guidance on their satisfaction or non commenting Written Assignments . It undergraduate Thematic Unit FYE10 of "Studies in the Physical Sciences" and Thematic Units EKP50 and EKP51 Graduate Program program "Studies in Education". Objective research we set to identify the similarities and differences in how annotation of Written Assignments from the heart rate in three Thematic Units, according to the views of students. At the same time, through their answers we sought to collect the contribution of the comments of the Tutors to improve their studies. Data collection was conducted by questionnaire from a sample of students above Thematic Units, during the academic year 2015-2016 and for their analysis applied statistical program Spss. The responses revealed that students are satisfied with the accuracy, the explanatory, clarity, fullness and immediate delivery of Tutors comments, study the comments of Tutor and utilize in their future work. The survey findings can attract interest from other researchers in order to carry out the same research framework largest exploration area for the views of students about their satisfaction with the way commenting Written Assignments of heart rate in Thematic Units different disciplines and guidelines.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.