Η επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων η περίπτωση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  1. MSc thesis
  2. ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η παρούσα εργασία έχει ως αντικειμενικό σκοπό να διερευνήσει τις απόψειςτων ελλήνων εκπαιδευτών ενηλίκων αναφορικά με την επαγγελματοποίησή τους. επιμέρους στόχοι της έρευνας έχουν καθοριστεί να διερευνηθούν οι προσδιοριστικοίπαράγοντες που κατά την άποψη των ΕΕ είτε ενισχύουν είτε δυσχεραίνουν τηνεπαγγελματοποίησή τους.Η έρευνα διεξήχθη στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Σχολεία  εύτερηςΕυκαιρίας της Κεντρικής Μακεδονίας.Ο έλεγχος των ερευνητικών ερωτημάτων κατέδειξε ότι η συμμετοχή σεεπαγγελματικές/συνδικαλιστικές ενώσεις και το εργασιακό καθεστώς της πλήρουςαπασχόλησης αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες επαγγελματοποίησης. Γιατους υπόλοιπους παράγοντες (ειδικές σπουδές/επιμόρφωση με δική τουςπρωτοβουλία, φύλο, ηλικία , κρατική πολιτική για την επιμόρφωση των ΕΕ) δενεπαρκεί το πραγματολογικό υλικό.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.