Η χρήση των Η/Υ από μαθητές του Δημοτικού και η σχέση της με πτυχές της κοινωνικές συμπεριφοράς

  1. MSc thesis
  2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ δημιουργία νέων εκπαιδευτικών λογισμικών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσα στη σχολική τάξη μπορούν να λειτουργήσουν πραγματικά εποικοδομητικά στο γνωστικό τομέα, ειδικά αν συνδυαστούν με ομαδοσυνεργατικά σχήματα οργάνωσης της διδασκαλίας. Αυτό όμως το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό δε γνωρίζουμε είναι η πιθανή επίδραση που θα έχει η χρήση των υπολογιστών και ειδικότερα των νέων λογισμικών στο επίπεδο της κοινωνικής συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη.Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η διερεύνηση πτυχών της κοινωνικής συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης που εκδήλωσαν οι μαθητές (Ν=30) μιας τάξης της Ε´ δημοτικού κατά τη χρήση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού στα μαθηματικά. Ταυτόχρονα, ερευνήθηκε η διαφοροποίηση της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών αυτών ως λειτουργίας ειδικών παραγόντων όπως το φύλο, η δημοτικότητα κάθε μαθητή, οι δυσκολίες στη συμπεριφορά και η αρέσκεια ή η απαρέσκεια για τη χρήση του υπολογιστή.Για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων της συγκεκριμένης μελέτης συγκεντρώθηκαν ποσοτικά δεδομένα μέσω μιας έρευνας δράσης ημι-πειραματικού χαρακτήρα. Η συγκέντρωση των ερευνητικών δεδομένων έγινε κυρίως με τη μέθοδο της συστηματικής παρατήρησης με βιντεοσκόπηση των μαθητών που εργάζονταν με και χωρίς τους υπολογιστές σε δυάδες. Χρησιμοποιήθηκαν, επιπροσθέτως, κατάλληλα ψυχολογικά εργαλεία για την καταγραφή του κοινωνικού προφίλ κάθε μαθητή.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές όταν εργάζονταν με τους υπολογιστές, εκδήλωναν περισσότερες θετικές συμπεριφορές σε σχέση με την εργασία χωρίς τη χρήση υπολογιστών. Αλληλεπιδρούσαν, υποστήριζαν και βοηθούσαν το ένα το άλλο συχνότερα. Τα ίδια θετικά αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και για τους μαθητές με δυσκολίες στη συμπεριφορά. Τα παιδιά αυτά ωφελήθηκαν ιδιαίτερα από τη χρήση των υπολογιστών και φάνηκε πως βελτίωσαν και την κοινωνική τους θέση μεταξύ των συμμαθητών τους. Η ιδιαίτερη ελκυστικότητα που ασκούσαν οι υπολογιστές σε κάποιους από τους μαθητές φαίνεται πως συνδέεται και με τις θετικότερες συμπεριφορές που εκδήλωσαν οι μαθητές αυτοί σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τέλος, δε βρέθηκε να υπάρχει κάποια σημαντική διαφοροποίηση στη συμπεριφορά που εκδήλωναν τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, όταν εργάζονταν με τους υπολογιστές.ABSTRACTThe creation of new educational logistics from the Pedagogical Institute and their introduction in pedagogic procedures forms an important challenge for both teachers and learners. The Information and Communication Technology (ICT) in the classroom can be constructively applied in the field of knowledge, especially if they are used in juxtaposition to group work teaching. What we do not know to a great extent is the possible influence of computers especially new logistics, on the level of social behaviour and interaction of pupils in class.In the present study an attempt has been made to explore the aspects of social behaviour and interaction that students (N=30) demonstrate in an E class of a primary school during the use of specific educational logistics in mathematics. At the same time the differentiation of social attitudes of the pupils has been investigated bearingin mind particular characteristics such us sex, pupils popularity, behavioural difficulties, favourable and unfavourable attitudes in the use of computer.For the execution of the aims of the present study quantitative data has been collected through a study of semi-experimental character. The collection of our quantitative data took place mainly by using the method of systematic observation namely by video coping pupils while working in pairs with and without computers. Additionally,appropriate psychological tools have been used for recording each pupils individual social profile.The results of the present study indicate that when learners are using computers demonstrate more positive attitudes compared with learning without the use of computer.Students interacted, supported and helped each other more frequently. The same positive findings were also true of pupils with behavioural difficulties. These learners were especially helped with the use of computers and it was seen that they improved their social status among their peers. The special appeal that computers have on some learners seems to be related to more positive attitudes that they demonstrate in relation to the rest of them. Finally, no fundamental differentiation has been found in the attitudes that boys demonstrate in relation to girls when working with computers.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.