Συναισθηματική νοημοσύνη και στάση μαθητών απέναντι στην ένταξη παιδιών με νοητική υστέρηση στο μάθημα φυσικής αγωγής του σχολείου γενικής αγωγής

  1. MSc thesis
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ επιτυχία του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και η εφαρµογή του θεσµού της σχολικής ένταξης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες καθορίζεται από παράγοντες όπως είναι η στάση των µαθητών του σχολείου Γενικής Αγωγής ή τυπικού σχολείου, η στάση των γονιών, η προετοιµασία των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, η στάση των εκπαιδευτικών και τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής που ορίζονται από το κράτος. Επιπλέον, η ένταξη ενός παιδιού µε ειδικές ανάγκες στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής του τυπικού σχολείου είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί συγκεκριµένες και σωστά µελετηµένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και στρατηγικές. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει τη στάση µαθητών και µαθητριών που φοιτούν σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης απέναντι στην ένταξη µαθητών µε Νοητική Υστέρηση στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής του Σχολείου Γενικής Αγωγής και να τη συσχετίσει µε συγκεκριµένες συναισθηµατικές ικανότητες των µαθητών. Στην έρευνα συµµετείχαν 308 µαθητές και µαθήτριες από σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο (M. A. I. P. E.) των Jansma και Shultz (1982), που αξιολογεί τη στάση των µαθητών απέναντι στην ένταξη παιδιών µε νοητική υστέρηση στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής και επιπλέον ερωτηµατολόγιο που εκτίµησε πέντε ικανότητες της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, το οποίο βασίζεται στα θεωρητικά µοντέλο των Salovey και Mayer (1990), Goleman (2000). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, βρέθηκε θετική στάση των µαθητών απέναντι στην ένταξη µαθητών µε Νοητική Υστέρηση στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής του Σχολείου Γενικής Αγωγής, ενώ διαπιστώθηκε συσχέτιση της τάξης του 0,75 µεταξύ της στάσης των µαθητών και των συναισθηµατικών ικανοτήτων των µαθητών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα κοινοποιηθούν στο ΥΠΕΠΘ και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για να αξιοποιηθούν µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Λέξεις κλειδί: συναισθηµατική νοηµοσύνη, στάση µαθητών, ένταξη, νοητική υστέρηση, φυσική αγωγήABSTRACTSuccessful educational planning and implementation of school inclusion of students with disabilities, depends on various factors, such as general school students' attitudes, parents' attitudes, teachers' attitudes, skills of disabled students and objectives of official educational State's policy. Additional, inclusion of disabled students in Physical Education Lesson (PE) inside General School is a sophisticated procedure and specific and carefully designed education strategies and techniques are needed. The purpose of this study was to examine primary school students' attitudes towards inclusion of children with mental retardation in Physical Education Lesson and to relate theseattitudes with specific emotional skills. 308 students of 5th and 6th degree of primary school participated in the study. The questionnaire that was used was MainstreamingAttitude Inventory (MAIPE) by Jansma , Shultzs (1982) which evaluates the attitude towards inclusion of children with disabilities in PE Lesson and a questionnaire thatevaluated four main skills of emotional intelligence based on theoretical model of Salovey and Mayer (1990). According to our results, attitude of primary school students' towards inclusion was possessive and relation between attitude and sentimental intelligence was high. These results are going to be notified to Hellenic Ministry ofEducation for further educational development Key words: emotional intelligence, students' attitude, inclusion, mental retardation, and physical education
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.