ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Work stress and job satisfaction among deputy teachers: views of Primary Education deputy teachers in the regional unity of Chania (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γούναρη, Ευφροσύνη
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 188
 7. Ιορδανίδης, Γεώργιος
 8. Ιορδανίδης, Γεώργιος | Παπαλόη, Ευαγγελία
 9. αναπληρωτές εκπαιδευτικοί | Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | εργασιακό άγχος | επαγγελματική ικανοποίηση
 10. 1
 11. 116
 12. 173
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα και εικόνες.
  • Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του βαθμού εργασιακού άγχους και επαγγελματικής ικανοποίησης που βιώνουν οι αναπληρωτές στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, μέσα από τη μελέτη των απόψεών τους σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τα δύο αυτά φαινόμενα και σε συνάρτηση με τα δημογραφικά και υπηρεσιακά τους στοιχεία. Παράλληλα, εξετάζεται η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ εργασιακού άγχους και επαγγελματικής ικανοποίησης. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 119 αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων, υπηρετούντες σε δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων τον Μάρτιο του 2018. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από κλειστού τύπου ερωτήσεις. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων κατέδειξε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα βιώνουν μέτρια επίπεδα εργασιακού άγχους, το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εργασιακή τους ανασφάλεια, τον ανεπαρκή μισθό και τη μη έγκαιρη τοποθέτησή τους στα κενά των σχολείων. Αντίθετα, λιγότερο άγχος φαίνεται να τους δημιουργούν η διδασκαλία παιδιών οικονομικών μεταναστών, η μη διδακτική εργασία και η έλλειψη αυτονομίας στην άσκηση του έργου τους. Από τα δημογραφικά και υπηρεσιακά χαρακτηριστικά τους, μόνο το φύλο φαίνεται να επηρεάζει τον βαθμό εργασιακού άγχους. Παράλληλα, από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι μέτρια ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Ως κυριότερες πηγές επαγγελματικής τους ικανοποίησης αναδεικνύονται οι σχέσεις με τους μαθητές και τον Διευθυντή του Σχολείου, καθώς και η συνεργασία με τους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας. Αντίθετα, φανερά δυσαρεστημένοι εμφανίζονται από τα προνόμια του επαγγέλματος, από τις ευκαιρίες που τους παρέχονται για συνεχιζόμενη κατάρτιση και εξέλιξη και από το ύψος των αποδοχών τους σε σχέση με το έργο που προσφέρουν. Μεταξύ των δημογραφικών και υπηρεσιακών χαρακτηριστικών που διερευνήθηκαν, μόνο τα έτη υπηρεσίας φαίνεται να επηρεάζουν τον βαθμό συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης των αναπληρωτών. Τέλος, δεν αποτυπώθηκε συσχέτιση ανάμεσα στο εργασιακό άγχος και την επαγγελματική ικανοποίηση του δείγματος.
  • The purpose of the following research is to investigate the level of work stress and job satisfaction experienced by the deputies in modern Greek educational reality, by stydying their views on the factors that affect these two phenomena, while based on their demographic and professional characteristics. At the same time, the correlation between occupational stress and job satisfaction is explored. The research sample consisted of 119 deputies of all specialties, working in elementary schools of Chania Regional Unity in March 2018. A questionnaire, structured on closed-ended questions, was used to collect the data. According to the statistical analysis of the data collected, the sample experiences moderate levels of work-related stress , mainly due to their job insecurity, their insufficient income and their inadequate placement in school gaps. On the contrary, less stress seems to arise from the teaching of children of economic immigrants, non-teaching work and lack of autonomy in their work. Among the sample’s demographic and employment characteristics, only gender seems to affect the level of work-related stress. Based on the statistical analysis, deputy teachers are also detected to be moderately satisfied with their job. Main sources of satisfaction are proven to be their relationships with the students and the School Director, as well as their cooperation with colleagues of the same specialty. On the other hand, they are obviously dissatisfied with the job privileges, the lack of opportunities for development and promotion and their remuneration in relation to the work they offer. Except for the years of educational service, the level of deputies’ job satisfaction doesn’t appear to be significantly influenced by the other demographic and employment characteristics that were investigated. Finally, no statistically significant correlation was found between work stress and total job satisfaction of the sample.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.