Η σχέση του γονεϊκού στυλ διαπαιδαγώγησης με την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και την αυτοαντίληψη των παιδιών προσχολικής ηλικίας

The relationship between parenting and psychosocial adaptation and self-perception of pre-school children (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ανδριανοπούλου, Μυρσίνη-Παναγιώτα
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. Κορνηλάκη, Αικατερίνη
 8. Λαμπρίδης, Ευθύμιος | Πετρογιάννης, Κωνσταντίνος
 9. Γονεϊκό στυλ | αυτοαντίληψη | συναισθηματική επάρκεια | προβλήματα συμπεριφοράς
 10. 22
 11. 105
 12. Περιέχει 15 Πίνακες
 13. Faulkner, D. & Woodhead, M.(1999). Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον. (Μτφ. Παπαδοπούλου, Μ.). Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Η γονεϊκή συμπεριφορά, όπως διαμορφώνεται από το στυλ διαπαιδαγώγησης, παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης των παιδιών. Η παρούσα εργασία ερευνά τη σχέση του γονεϊκού στυλ διαπαιδαγώγησης που υιοθετούν οι γονείς αναφορικά με την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής τους και συγκεκριμένα τις υποδιαστάσεις της συναισθηματικής επάρκειας και των προβλημάτων συμπεριφοράς. Στην έρευνα συμμετείχαν 130 παιδιά προσχολικής ηλικίας (66 αγόρια, 64 κορίτσια) και οι γονείς τους. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν το «Τεστ Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής Παιδιών» (Μπεζεβέγκης, Οικονόμου, Μυλωνάς, 2008) για τη διερεύνηση της συναισθηματικής επάρκειας και των προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς για την αυτοαντίληψη “Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Young Children” (Harter, 1980), απαντήθηκε από τα παιδιά. Για τη διερεύνηση του γονεϊκού στυλ διαπαιδαγώγησης συμπληρώθηκε από τους γονείς το “Parental Authority Questionnaire – Revised” (Reitman, D., Rhode, P., Hupp, S., Altobello, C., 2002). Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι το γονεϊκό στυλ που εφαρμόζουν οι γονείς δεν επηρεάζει το επίπεδο συναισθηματικής επάρκειας και την εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς. Επιπροσθέτως αναδείχθηκε ότι οι γονεϊκές πρακτικές δεν έχουν αντίκτυπο στη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης. Παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το φύλο των παιδιών στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων και στην εκδήλωση υπερκινητικότητας /παρορμητικότητας/ διάσπασης της προσοχής. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης δεν επηρεάζει το επίπεδο της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των νηπίων όσον αφορά τη διαμόρφωση της συναισθηματικής επάρκειας, των προβλημάτων συμπεριφοράς και της αυτοαντίληψης. Το παράδοξο των αποτελεσμάτων της έρευνας μπορεί να αποτελέσει αφορμή για περεταίρω μελέτη σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού, προκειμένου να εμπλουτιστεί η θεωρητική γνώση σχετικά με τις γονεϊκές πρακτικές.
  • Parental behavior, as is being shaped from parental styles, plays major role in psychosocial development and children's self-perception. This study explores the relationship between the parental styles that parents adopt with regard to the development of self-perception and psychosocial adaptation, particularly the subdivisions of emotional competence and behavioral problems. The survey involved 130 pre-school children and their parents. Teachers completed the “Child Psychosocial Adaptation Test” (Bezevegis, Oikonomou, Mylonas, 2008) to explore the emotional competence and behavioral problems of pre-school children. The self-report questionnaire “Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Young Children” (Harter, 1980) was answered by the children. “Parental Authority Questionnaire – Revised” (Reitman, D., Rhode, P., Hupp, S., Altobello, C., 2002) was completed by the parents to investigate the parental styles. The results of the research show that the parental style applied by parents does not affect the level of emotional competence and the occurrence of behavioral problems. In addition, it has emerged that parenting practices have no impact on the formation of self-perception. There were differences in the gender of children in the formation of interpersonal relationships and the manifestation of hyperactivity / impulsivity / disintegration. In conclusion, according to the results, parenting style does not affect the level of psychosocial adaptation of infants in shaping emotional competence, behavioral problems and self-perception. The paradox of research results may be a reason for further study in a larger sample of population in order to enrich the theoretical knowledge about parenting practices
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.