Αξιολόγηση ενηλίκων εκπαιδευομένων στην εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας [Cd-rom] : η περίπτωση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ε.Κ.Δ.Δ.Α. : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της δια βίου μάθησης που καθορίζονται από τη νέα παγκοσμιοποιημένη αγορά και την έντονη ανταγωνιστικότητα στους κόλπους της Ενωμένης Ευρώπης επιβάλλει την ανάγκη για γνώση περισσότερων από μία ξένων γλωσσών. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, η έννοια του γλωσσικού πλουραλισμού επηρέασε ριζικά την εκπαιδευτική πολιτική της Ενωμένης Ευρώπης και ανέδειξε ένα νέο μοντέλο γλωσσικής εκπαίδευσης, αυτό της πολυγλωσσίας. Η παρούσα εργασία αποτέλεσε μία πρώτη προσπάθεια διερεύνησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της στοχοθεσίας ενός συστήματος αξιολόγησης που αποτυπώνει την επίδοση των σπουδαστών που φοιτούν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης , Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και έχουν επιλέξει το μάθημα της γαλλικής γλώσσας. Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπούσε να διαπιστώσει εάν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες του συγκεκριμένου μαθησιακού κοινού όπως και το εάν αναπτύσσει ευέλικτα και κατάλληλα προσαρμοσμένα συστήματα και κριτήρια αξιολόγησης αναφορικά με την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας σε ενήλικες σπουδαστές. Τέλος, είχε σκοπό να αναλύσει εάν και κατά πόσο το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προβαίνει σε βελτιωτικές αναθεωρήσεις των πρακτικών αξιολόγησης που χρησιμοποιεί με στόχο τη μεγιστοποίηση της κινητοποίησης και της απόδοσης των σπουδαστών στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Η λεπτομερής ανάλυση και περιγραφή ενός φορέα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτέλεσε το επίκεντρο της ερευνητικής μεθοδολογίας, η οποία στηρίχθηκε στην ερευνητική τεχνική της τριγωνοποίησης κατά την οποία τα ευρήματα επαληθεύονται με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν η επιτόπια παρατήρηση, η μελέτη του αρχειακού υλικού, οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια. Τα δεδομένα της έρευνας που προέκυψαν από αυτή τη μελέτη περίπτωσης αποτέλεσαν μία πρώτη και ενδεικτική καταγραφή των απόψεων και των προβληματισμών που διατυπώνονται από τη συγκεκριμένη κοινότητα μάθησης στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  Η ανάλυση και επεξεργασία των ευρημάτων στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατέδειξε ότι στη μαθησιακή πορεία για την κατάκτηση της ξένης γλώσσας, η αξιολόγηση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο που οφείλει να μετρά όχι απλά γνώσεις αλλά κυρίως ικανότητες. Οι παραδοσιακές όμως μέθοδοι αξιολόγησης δεν επαρκούν για να αποτυπώσουν τις νέες ικανότητες κι έτσι απαιτούνται σύγχρονες, περισσότερο ευέλικτες μέθοδοι αξιολόγησης που την κριτική, στοχαστικοκριτική και δημιουργική σκέψη (Ματσαγγούρας, 1998) και μετρούν γνωστικές αλλά και μεταγνωστικές ικανότητες (Αρβανίτη, υπό έκδοση-2008).
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.