Το περιβάλλον στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση : διερεύνηση των στάσεων μαθητών γυμνασίου της Ηλείας για το περιβάλλον : ήπιες μορφές ενέργειας : φωτοβολταϊκά

  1. MSc thesis
  2. ΣΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Περίληψη«Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής επανάστασης, ο ρόλος του σχολείου έχει γίνει σύνθετος και πολυδιάστατος: το σχολικό περιβάλλον δε λειτουργεί απλώς σαν φορέας μετάδοσης γνώσης και καλλιέργειας δεξιοτήτων, αλλά έχει επιφορτιστεί με πολλαπλούς ρόλους, όπως η διαμόρφωση και η βίωση από τους μαθητές σωστών στάσεων και συμπεριφορών για θέματα που σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική ευημερία. Ένα από αυτά τα μείζονος σημασίας ζητήματα είναι η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την προστασία του, που τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο τους διεθνείς φορείς και τις οργανώσεις, λόγω των διαστάσεων που έχει προσλάβει η οικολογική κρίση. Απέναντι σε αυτή την περιβαλλοντική υποβάθμιση, κεντρικό ζητούμενο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η αφύπνιση των νέων ανθρώπων, με επίκεντρο την καλλιέργεια μιας περιβαλλοντικής συνείδησης που περιλαμβάνει όλες τις γνώσεις, τις στάσεις και τις αξίες που υπαγορεύουν μια υπεύθυνη και ευαισθητοποιημένη συμπεριφορά απέναντι στη φύση…», Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευριπίδης Στυλιανίδης (2007).Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που δρα μόνο συμπληρωματικά στο κυρίαρχο πρόγραμμα των μαθημάτων, μπορεί να δημιουργεί μικρές νησίδες καινοτομίας, και δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο σχολείο. Η αφύπνιση των νέων δεν θα γίνει από κάποια εθελοντικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ούτε από μεμονωμένα περιβαλλοντικά κεφάλαια σε κάποια μαθήματα στο σχολείο. Απαιτεί δραστικότερες λύσεις. Ζητούμενο είναι αν η ενσωμάτωση πλήρους μαθήματος για το περιβάλλον και τις ήπιες μορφές ενέργειας, στο αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να ξεπεράσει τις αγκυλώσεις ώστε το σχολείο να μην είναι ουραγός στις εξελίξεις και τις απαιτήσεις των καιρών.Summary«In the modern period of globalisation and technological revolution, the role of school has become complex and multidimensional: the school environment does not function simply as institution of transmission of knowledge and culture of dexterities, but has been charged with multiple roles, as the configuration and the experience by the students of right attitudes and behaviours for subjects that are related immediately with the social prosperity. One of the most important questions is the sensitization for the environment and it's protection, that the last years worries more and the more international institutions and the organisations, because of the spread of the ecological crisis. Toward this environmental revalorisation, the most important point at the educational process is the awakening of new people, with local point of environmental conscience that includes all the knowledge, the attitudes and the values that dictate a responsible and sensitised behaviour towards in the nature…», Minister of education Evripidis Stilianidis (2007).Environmental training, as a supplementary course in the ruling school programme, can only create small innovation islets. Under no circumstances is it capable of bringing about substantial changes to school. The young will be awakened neither by some voluntary programmes of environmental chapters of some school books. It requires more radical solutions. The issue is whether a full course concerning the environment and the mild forms of energy incorporated into the detailed school programme can surmount any obstacles so that school will not just follow on the developments and the requirements of modern times.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.