ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΥΒΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΣΚΟΥΜΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 8. Απόψεις εκπαιδευτικών | Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου | Επιχειρηματολογία
 9. 1
 10. 19
 11. 39
 12. σχήματα, πίνακες
  • Η μελέτη των απόψεων και της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου των εν ενεργεία και των υποψήφιων εκπαιδευτικών για παιδαγωγικά θέματα έχει αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πεδία έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών τα τελευταία χρόνια. Όµως, δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες οι οποίες να μελετούν τις απόψεις και την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου των εκπαιδευτικών για την επιστημονική πρακτική της επιχειρηματολογίας στις Φυσικές Επιστήμες. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών - μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη επιχειρηματολογία στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να διερευνήσει τις απόψεις των προπτυχιακών φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διδασκαλία της επιχειρηματολογίας στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών και τη παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (ΠΓΠ) των προπτυχιακών φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την επιχειρηματολογία στις Φυσικές Επιστήμες. Στην έρευνα συμμετείχαν 74 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ως µέσο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το γραπτό ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα της έρευνας απετέλεσαν οι απαντήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις και οι αιτιολογήσεις αναλύθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Η ανάλυση των δεδομένων επέτρεψε να αποτυπωθούν οι απόψεις και η ΠΓΠ των φοιτητών για την επιχειρηματολογία στη διδασκαλία των Φ.Ε. Προέκυψε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών ενώ αντιλαμβάνεται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους μαθητές η εμπλοκή τους σε επιχειρηματολογία κατά την διδασκαλία των Φ.Ε., οι απόψεις τους είναι προσκείμενες στη αξιοποίηση παραδοσιακών στρατηγικών διδασκαλίας. Ακόμη, οι περισσότεροι φοιτητές φαίνεται να μην έχουν αποκτήσει την αναγκαία ΠΓΠ για την επιχειρηματολογία στη διδασκαλία των Φ.Ε. Τα αποτελέσµατα της εργασίας µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στο επίπεδο των ερευνητικών δραστηριοτήτων όσο και στο επίπεδο εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών.
  • The study of the beliefs and the pedagogical content knowledgeof teachers and teacher of tomorrow to concepts and phenomena of science has become one of the most important fields in Science Education in the last years. However, no studies have been conducted which investigate the beliefs and the pedagogical content knowledge of teachers for argumentation in Science Education. The present thesis aims to investigate the beliefs and the pedagogical content knowledge of teachers of tomorrow-studentsforargumentation in Science Education. Specifically, the research investigates the beliefs of students of the Department of Primary Education of Aegean’s University for argumentation in Science Education and the pedagogical content knowledge of students of the Department of Primary Education of Aegean’s Universiry for argumentation in Science Education.The survey involved 74 students of the Department of Primary Education, University of the Aegean. As a means of data collection used the written questionnaire. The survey data were thestudents’ responses on the questionnaires’ questions. The answers were analyzed quantitatively and qualitative. The analysis of data allowed to be reflected beliefs and the pedagogical content knowledge of students for argumentation.It was revealed that the majority ofteachers of tomorrow understand the benefits of argumentation for the students in Science Education, their opinion is orientated towards typical practices.Additionally, it was found that most of the teachers of tomorrow struggled with several important aspects of PCK for argumentation. These areas include identifying and developing instructional strategies around high quality evidence and reasoning, and being able to support students in dialogical interactions in which they critique competing claims. These results can be used both in research activities and during the education process of the teachers of tomorrow.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές