Η συνεργασία γονιών - εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση

  1. MSc thesis
  2. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Σύμφωνα με το Ν.1566/85 οι γονείς απέκτησαν νομικά το δικαίωμα συμμετοχής στη σχολικήζωή. Πρόθεση του νομοθέτη ήταν οι γονείς να αποτελέσουν το δίαυλο επικοινωνίας μέσω τουοποίου θα καταστεί εφικτή η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Παρά την προσπάθειατου νομοθέτη να θεσμοθετηθεί μια μορφή συνεργασίας, που θα ευνοεί τη σύνδεση σχολείου –κοινωνίας, η εμπειρική πραγματικότητα όλο αυτό το διάστημα, καθώς και πορίσματαδιαφόρων εμπειρικών ερευνών δείχνουν, ότι η υπάρχουσα συνεργασία αντιμετωπίζει πολλάπροβλήματα. Η μια πλευρά δεν εμπιστεύεται την άλλη. Η επικοινωνία συνήθως ξεκινά, αφούανακύψει ένα πρόβλημα.Κύριος στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να εξετάσει, αν είναι δυνατή ημετάβαση από την υπάρχουσα μορφή συνεργασίας σε μια νέα μορφή, όπου γονείς καιδάσκαλοι θα βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Το αντικείμενο της διπλωματικής είναι ηδιερεύνηση των συνθηκών, του περιεχομένου της συνεργασίας, τις πρακτικές των δυοπλευρών, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία και τις προοπτικές διεύρυνσής τηςσε ένα δημόσιο Δημοτικό σχολείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης.Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα που ταυτόχρονα σε εκπαιδευτικούς (7) και γονείς –μητέρες (10) με τη χρήση του εργαλείου της ημικατευθυνόμενης συνέντευξης.Από την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει, ότι αν και οι δυο πλευρές θεωρούν χρήσιμητη συνεργασία, η υπάρχουσα συνεργασία κρίνεται «χαμηλού» επιπέδου. Τα κύρια θέματατης συνεργασίας σχετίζονται με την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών. Παράγοντες,όπως οι συνθήκες επικοινωνίας, το κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο των γονιών, η τάξηφοίτησης και η επίδοση του παιδιού, οι στάσεις και οι πρακτικές των δυο πλευρών για τησυνεργασία κ.α. επηρεάζουν τη συχνότητα, αλλά και την ποιότητα της συνεργασίας.Τέλος οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί σε σύγκριση με τους γονείςαναφορικά με τις προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας. Το σημαντικότερο εύρημα είναι,ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση της υπάρχουσας συνεργασίας σε μια άλλη μορφήσυνεχούς και ουσιαστικής αλληλεπίδρασης των δύο πλευρών είναι η αποκέντρωση τηςεκπαίδευσης, προκειμένου να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων και ναληφθούν υπόψη οι εμπειρίες των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να βελτιωθεί ηεπίδοσή τους
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.