Διερεύνηση του προκαλούμενου στρες στους φοιτητές του Ε.Α.Π. από παράγοντες που σχετίζονται με τις γραπτές εργασίες

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΗ ΑεξΑΕ αποτελεί μια μορφή εκπαίδευσης που δίνει την ευκαιρία για σπουδές αίροντας εμπόδια όπως η ηλικία, ο τόπος, ο χρόνος και η απόσταση, στοιχεία που παρουσιάζει η τυπική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα το Ε.Α.Π. παρέχει αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους φοιτητές του και διαθέτει προγράμματα σπουδών που οδηγούν τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.Το σύστημα εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. στηρίζεται στη Θεματική Ενότητα, που αντιστοιχεί στο εξαμηνιαίο μάθημα της τυπικής εκπαίδευσης, η επιτυχής παρακολούθηση της οποίας επιτυγχάνεται με την εκπόνηση από το φοιτητή Γραπτών Εργασιών κατά τη διάρκεια του έτους και με τη συμμετοχή του στις τελικές γραπτές εξετάσεις.Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Ε.Α.Π. είναι ενήλικες και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται από όλα τα στοιχεία που ορίζουν έναν ενήλικο. Η ενηλικιότητα ως χαρακτηριστικό του ατόμου συνεπάγεται μεταξύ άλλων αλλαγές στην προσωπική και επαγγελματική ζωή καθώς και πλήθος υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ρόλους που αναλαμβάνει (οικογενειακούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς κλπ). Αν αναλογιστούμε ότι οι σπουδές είναι μια δραστηριότητα με απαιτήσεις τότε συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο φοιτητής αισθάνεται πίεση (στρες) η οποία κάποιες φορές μπορεί να τον οδηγήσει ακόμα και σε εγκατάλειψη των σπουδών.Στην εργασία μας προσπαθούμε να προσδιορίσουμε και να αναλύσουμε εκείνους τους παράγοντες που προκαλούν άγχος στους φοιτητές του Ε.Α.Π. και οι οποίοι σχετίζονται με τη διαδικασία εκπόνησης των γραπτών εργασιών. Σε προηγούμενες έρευνες (Βεργίδης , Παναγιωτακόπουλος, 2003, Γκίνου, 2001) έχει βρεθεί ότι οι γραπτές εργασίες κατέχουν σημαντική θέση μεταξύ των αιτίων που οι φοιτητές διακόπτουν τις σπουδές τους.Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος αναφέρεται αφενός στη σχέση του άγχους με στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου καθώς και του περιβάλλοντός του αλλά και στην ειδικότερη σχέση του άγχους με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ενήλικη ζωή.Παράγοντες όπως η έλλειψη χρόνου, η δυσκολία στην εύρεση βιβλιογραφικών πηγών, η κατανόηση του θέματος και των ζητούμενων, ο βαθμός και τα σχόλια του Καθηγητή Συμβούλου, η έκταση και τα τεχνικά στοιχεία στη συγγραφή μιας γραπτής εργασίας βρέθηκε ότι αποτελούν στρεσογόνους παράγοντες για τους φοιτητές του Ε.Α.Π. Η ανάλυση των δεδομένων βοήθησε στη συσχέτιση κάποιων από τους παραπάνω παράγοντες με ειδικότερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού όπως το φύλο, την ηλικία, την επαγγελματική κατάσταση και το είδος του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν οι φοιτητές. Η κυρίαρχη αντίληψη σχετικά με την έλλειψη ικανού χρόνου για τις σπουδές που εκφράστηκε από μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (73,9 %) μας οδήγησε στην αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων με σκοπό να καταγράψουμε και ζητήματα που έχουν ως βάση το ίδιο το ίδρυμα. Βρέθηκε ότι κάποιοι φοιτητές δεν ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα μελέτης της Θ.Ε. όπως και ότι πολλοί φοιτητές δεν χρησιμοποιούν την υποστηρικτική υπηρεσία της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, ζητήματα που ενδεχομένως μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω έρευνα.Λέξεις κλειδιά: ΑεξΑΕ, στρες, άγχος, γραπτές εργασίες, στρεσογόνοι παράγοντεςABSTRACTOpen and Distance Learning (ODL) constitutes a form of education that gives the opportunity for studies lifting obstacles like age, place, time and distance, which are usually found in the typical (face to face) education. In Greece, Hellenic Open University (HOU) provides exclusively distance learning courses to its students and it offers programs of study that lead to undergraduate as well as to postgraduate level.The system of education adopted by (HOU) is based on modules (THEMATIC UNITS), which correspond to a semi-annual course of formal education, the successful follow-up of which is achieved by the students with the elaboration of writing assignments in during the year and participating to the final written examinations.The students of the Hellenic Open University are adults and consequently are characterized by all the elements of an adult. Adulthood as a characteristic of individuals involves, among other things, changes to the personal and professional life as well as lots of obligations that derive from the roles they undertake (familial, professional, social etc). If we consider studies as a demanding activity then we can conclude that there are cases in which students feel pressure (stress) which can even lead them to abandon their studies.In our work we try to determine and analyze the factors that cause stress to the students of (HOU) and which are related to the process of development of their written assignments. In previous researches (Bergidis , Panagiotakopoulos, 2003, Gkinou, 2001) has been found that written work holds a significant place between the reasons that drive students to interrupt their studies.The theoretical approach of the subject deals with the relation between stress and elements of the personality of the individual as well as to his environment and especially the relation between stress and distance education and the adult life.Factors as lack of time, difficulty in allocating literature sources, comprehension of the subject, the marks and the comments of the tutor, the extent and the technical elements of the written assignments were found to constitute stressful factors for the students of (HOU). The analysis of data helped in the cross-correlation some of the factors mentioned above with more special characteristics of population like sex, age, professional situation and type of program of study that students attend. The dominant perception regarding the lack of adequate time for study that was expressed by a large percentage of the questioned (73,9%) led us to search for more facts so as to record matters that stem from the institution itself. It was also found that some students do not follow the study timetable of the module as well as a lot of students do not use the supporting service of electronic library, issues that potentially can give rise to further research.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.