Χρήση συμμετοχικών τεχνικών απο τους καθηγητές που διδάσκουν την αγγλική γλώσσα σε ενηλίκους : διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΣήμερα είναι ολοένα και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία έχει βαρύνουσα σημασία στη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η αρχική εκπαίδευση δεν μπορεί να καλύψει από μόνη της όλο το φάσμα των ενδιαφερόντων, των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευτές για την άσκηση του έργου τους. Ο ρόλος τους έχει μετατοπιστεί από αυτόν του απλού μεταφορέα γνώσεων σε ένα ολοκληρωμένο συντονιστή ενεργητικών και συμμετοχικών διαδικασιών μάθησης.Στα κέντρα ξένων γλωσσών στην Ελλάδα απασχολούνται εκπαιδευτικοί που διδάσκουν και σε τμήματα ενηλίκων, από τους οποίους λίγοι ίσως ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, παρόλο που η διδασκαλία ξένων γλωσσών συνδέεται θεωρητικά και πρακτικά με αυτό το χώρο. Η ενηλικιότητα είναι συνυφασμένη με την τάση για χειραφέτηση, την υπευθυνότητα, τον αυτοκαθορισμό και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση των καταστάσεων. Επομένως, ο εκπαιδευτής είναι σκόπιμο να αφήνει στους ενηλίκους σταδιακά έδαφος πρωτοβουλίας χρησιμοποιώντας ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές.Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών ως προς τις συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την αγγλική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα σε ενηλίκους σε κέντρα ξένων γλωσσών. Η έρευνα διεξήχθη με ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε 50 εκπαιδευτές ενηλίκων αγγλικήςγλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών του νομού Λάρισας.Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα προέκυψε ότι :1)Οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν κάποιες συμμετοχικές τεχνικές, αλλά οι περισσότεροι κινούνται σε πλαίσια παραδοσιακά.2)Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση συμμετοχικών τεχνικών και στο εκπαιδευτικό επίπεδο και την επαγγελματική εμπειρία.3)Οι εκπαιδευτές συνειδητοποιούν την έλλειψη γνώσεων στο πεδίο των συμμετοχικών τεχνικών, γι' αυτό και επιζητούν επιμόρφωση που θα βασίζεται σε μορφές εκπαίδευσηςμε τις οποίες οι ίδιοι είναι εξοικειωμένοι.ABSTRACTNowadays there seems to be an increasingly imperative need for the training of educators of adults, which is of great importance in the ensurance of the quality and effectiveness of the educational services provided. Basic training alone cannot cover the entire spectrum of interests, knowledge, faculties and dexterities the instructors need in order to practice their work. Their role has been transformed from that of a simple carrier of knowledge to that of a complete coordinator of the energetic participative learning processes.In foreign language schools in Greece, there are teachers who also teach adult classes, only a few of whom truly belong to the field of adult education, even though theteaching of foreign languages is both theoretically and practically connected with this field. Adulthood is interwoven with the tendency for emancipation, responsibility, selfawareness and participation in the development of situations concerning them.Consequently, it would be wise for the instructor to progressively give adult students initiative by using energetic techniques.This study seeks to explore the need of foreign language teachers for further training as far as participative teaching techniques are concerned. The survey was conducted with the use of questionnaires, handed out to 50 English teachers of adults in English schools in Larissa prefecture.Based on the data collected we conclude:1) Teachers use some participative techniques, however, they are mainly focused on traditional methods.2) There is a clear connection between the use of participative techniques and the level of training as well as professional experience.3) Teachers do realize the lack of knowledge as far as participative techniques are concerned, therefore, they seek further training based on methods they are familiar with.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.