Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων με θέμα την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων (και σκοπό την άρση της καχυποψίας για τη βιολογική γεωργία και τη βελτίωση της εικόνας της)

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΣΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΕνώ οι επιπτώσεις από τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων γίνονται ολοένα φανερότερες, το καταναλωτικό κοινό επιδεικνύει καχυποψία και αμηχανία απέναντι σε εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, όπως είναι η βιολογική γεωργία. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός κατάλληλου εκπαιδευτικούπρογράμματος ενηλίκων ώστε να αναστραφεί αυτή η στάση. Μετά από σύντομη ιστορική και βιβλιογραφική αναδρομή τόσο της αειφόρου ανάπτυξης και γεωργίας, στην οποία εντάσσεται και η βιολογική γεωργία, όσο και της εκπαίδευσης ενηλίκων, η εργασία παρουσιάζει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα βιολογικής γεωργίας, το οποίο σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε, και αξιολογήθηκε με βάση σχετική έρευνα. Στη συνέχεια περιγράφονται και αναλύονται τα ευρήματα της έρευνας. Τέλος, γίνεται μιασύντομη αναφορά στις πρακτικές επιπτώσεις της παρούσας έρευνας τόσο για τους επαγγελματίες του χώρου όσο και για το ίδιο το καταναλωτικό κοινό, και σκιαγραφούνται οι ανάγκες περαιτέρω έρευνας που υπαγορεύονται από τα ευρήματα της παρούσας.AbstractAlthough the consequences of using chemicals and pesticides become increasingly more obvious, consumers are distrustful and wary towards alternative types of farming, like organic farming. The research project presented here aims at designing and implementing an appropriate adult education programme, so as to revert this trend. After a short historical and literature overview of both sustainable development (which encompasses organic farming) and adult education, the present paper presents an adulteducation programme, which was designed, implemented, and assessed based on relevant research. The paper then moves on to describe and analyse the research project's findings, before giving a brief overview of the practical consequences of the present research for both practitioners and consumers, and outlining the emerging needs for further research.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.