Διερεύνηση προσδοκιών ενηλίκων φοιτητών του ΕΑΠ σε σχέση με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των σπουδών σε αυτό : η περίπτωση των κατοίκων νησιώτικων περιοχών του Αιγαίου

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ' αυτή τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν πιθανά αδύνατα σημεία ή και ελλείψεις ως προς τις εκπαιδευτικές, οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες του ΕΑΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου σε αυτό, σύμφωνα με τις Αρχές της Ολικής Ποιότητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου διερευνώνται οι αντιλήψεις των ενηλίκων φοιτητών που διαμένουν σε νησιωτικές περιοχές σε σχέση με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των σπουδών τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Στο 1ο Κεφάλαιο μελετάται η αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και οι ραγδαίες εξελίξεις σε οικονομικο- τεχνολογικό και κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο, οι οποίες αποτελούν τους λόγους για τους οποίους η δια βίου μάθηση είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε πολίτη. Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται η δομή, η λειτουργία, το θεσμικό πλαίσιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕΑΠ, τα οποία το διαφοροποιούν από τα άλλα συμβατικά Πανεπιστήμια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο θέμα της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση, της διασφάλισης της ποιότητας αυτής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην εφαρμογή της ολικής ποιότητας στις διαδικασίες μάθησης.Το 4ο Κεφάλαιο πραγματεύεται τους στόχους της έρευνας και στη συνέχεια στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων. Τέλος στα επόμενα δύο Κεφάλαια (6ο και 7ο) γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων και καταγράφονται τα συμπεράσματα καθώς και οι προτάσεις του ερευνητή.Διερευνήθηκαν, λοιπόν, οι προσδοκίες των ενηλίκων φοιτητών για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των σπουδών τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 91,9% εξέφρασε την άποψη ότι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του ΕΑΠ είναι «πάρα πολύ καλή έως και καλή», και μάλιστα το 95,9% θα πρότεινε το ΕΑΠ σε φίλους για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, ενώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι ικανοποιημένη από την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των σπουδών τους στο ΕΑΠ, υπάρχει ένα ποσοστό (8,1%) το οποίο δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο καθώς και ένα ποσοστό (4,1%) που δεν θα το πρότειναν σε φίλους τους. Επιφυλακτική και κριτική στάση έχει και ένα ποσοστό (32,4%) που θεωρεί ότι χρίζουν βελτίωσης όλες οι εκπαιδευτικές, οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του ΕΑΠ.Επομένως, το ΕΑΠ θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στα παραπάνω αποτελέσματα διότι, όπως είναι γνωστό, η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, διοικητικών και οργανωτικών διαδικασιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υψηλή ποιότητα τους. Αν το ΕΑΠ ως σύστημα δεν παρέχει τέτοιες διαδικασίες, τότε πιθανόν με την πάροδο του χρόνου τα προϊόντα του και οι διαδικασίες θα φθίνουν.ABSTRACTΤhe author of the present dissertation has tried to pinpoint possible weaknesses and drawbacks pertaining to the educational, organizational and administrative procedures of the Hellenic Open University. The aim is that the effectiveness and quality of its educational work be ensured within the principles of holistic quality. The expectations of its adult students living in the islands as far as the effectiveness and quality of their studies are concerned are similarly thoroughly examined.The 1st chapter examines the necessity of life learning as a result of the rapid changes in the economic, technological, social and cultural levels of our era.The 2nd chapter presents the structure, the function, the statutory framework and the particular characteristics of the Hellenic Open University, distinguishing it from other conventional universities of tertiary education.The 3rd chapter reports on the issue of educational quality and its results, the ensuring of this quality in tertiary education, as well as the application of holistic quality to the learning process.After the aims of the research have been presented in the 4th chapter, the following chapter, namely chapter 5 describes the analysis of the methodology followed and the results of the questionnaire and interview analysis. Finally, chapters 6 and 7 discuss the conclusions and the suggestions of the researcher.In particular, the expectations of adult students concerning the quality and effectiveness of their studies in the HOU have been examined. The research results have shown that 91,9% of the students hold the view that the quality and the effectiveness of the HOU are remarkably good/good. Actually, 95,9% would willingly recommend the HOU to friends both for undergraduate and for postgraduate studies. It is remarkable and must be noted that while the majority of the participants is satisfied with the quality and effectiveness of their studies in the HOU, there is also a percentage of 8,1% who are not at all satisfied, and a percentage of 4,1% who would not recommend it to their friends. A percentage of 32,4% has a skeptical and critical point of view and believe that all educational, organizational and administrative procedures pertaining to the function of HOU must be improved.In conclusion, the Hellenic Open University should focus on the specific results, because as it is well-known, in the long term the efficiency of the educational, administrative and organizational procedures greatly depends on their high quality. If the HOU as a system does not provide such procedures of high quality, then itspossible products and its procedures will be of low quality.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.