Οι στάσεις των μαθητών και μαθητριών της Α' Γυμνασίου για τη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία των μαθηματικών

  1. MSc thesis
  2. ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να διερευνήσει τις στάσεις και πεποιθήσεις τωνμαθητών και μαθητριών της Α Γυμνασίου, για τα μαθηματικά, τους υπολογιστές,καθώς και για τη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία των μαθηματικών.Επιπρόσθετα, επιχείρησε να διερευνήσει την ύπαρξη διαφοροποίησης στις στάσεις πουπροαναφέρθηκαν, μετά από τη διδασκαλία επιλεγμένων ενοτήτων της προβλεπόμενηςδιδακτέας ύλης της γεωμετρίας, με το ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό Geometer sSketchpad . Στην παρούσα εργασία ο όρος στάσεις χρησιμοποιήθηκεσυμπεριλαμβάνοντας τις πεποιθήσεις, καθώς και τα συναισθήματα των μαθητών καιμαθητριών.Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν ημι-πειράματικη με δύο ομάδες -πειραματική και ελέγχου. Το πείραμα αυτό έλαβε χώρα στο Μουσικό Σχολείο τηςΘεσσαλονίκης, ένα δημόσιο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την πειραματικήομάδα αποτέλεσαν τα δύο πρώτα τμήματα της Α Γυμνασίου - 39 μαθητές, από τουςοποίους 21 κορίτσια και 18 αγόρια, ενώ την ομάδα ελέγχου το τρίτο και τέταρτο τμήμα- 46 μαθητές, από τους οποίους 24 κορίτσια και 22 αγόρια. Η διδασκαλία έγινε στοεργαστήριο υπολογιστών του σχολείου και οι μαθητές/τριες εργάσθηκανσυνεργαζόμενοι/ες σε ομάδες των 2-3 ατόμων.Επιχειρήθηκε μεθοδολογική τριγωνοποίηση με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Ηποσοτική μέθοδος συνίσταται στην χρήση ερωτηματολογίου στάσεων πριν και μετά τηδιδασκαλία με τους υπολογιστές. Η ποιοτική μέθοδος αφορούσε την παρατήρηση μέσαστο εργαστήριο των υπολογιστών, καθώς και συζήτηση στην τάξη και συμπλήρωσηερωτηματολογίου ανοικτών ερωτήσεων από τους μαθητές/τριες της πειραματικήςομάδας, μετά το τέλος των δραστηριοτήτων στους υπολογιστές.Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε και κατά φύλο, καθώς υπάρχουν σταθεράκαταγεγραμμένες διαφορές φύλου στις στάσεις αγοριών και κοριτσιών απέναντι σταμαθηματικά και επίσης, η διαπιστωμένη ανισότητα στα μαθηματικά και γενικότερα στοντεχνολογικό τομέα, κρίνεται ως ιδιαιτέρως σοβαρή.Η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των μαθητών/τριών εξέφρασε θετικές απόψεις γιατη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία των μαθηματικών, μετά τις δραστηριότητεςμε το Sketchpad. Οι περισσότεροι/ες έδειξαν να απολαμβάνουν τα μαθήματα στουςυπολογιστές και εξέφρασαν ευχαρίστηση για αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας. Επίσης,εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι υπολογιστές τους βοηθούν στην καλύτερη κατανόησηΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σπουδές στην ΕκπαίδευσηΔιπλωματική Εργασία σελ 4 Πολιτίδου Ελισάβεττων γεωμετρικών εννοιών προσφέροντάς τους μεγαλύτερη ακρίβεια. Υπήρξαν και λίγεςαρνητικές απόψεις, οι οποίες αφορούσαν τη δυσκολία εκμάθησης του λογισμικού,καθώς και την προτίμηση του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας.Στις απόψεις των αγοριών και των κοριτσιών, όσον αφορά τη χρήση τωνυπολογιστών στα μαθηματικά, καταγράφηκαν διαφορές φύλου, με τα περισσότερααγόρια να πιστεύουν ότι οι υπολογιστές τους βοηθούν στην κατανόηση τωνμαθηματικών, ενώ τα περισσότερα κορίτσια να είναι πιο σκεπτικά πάνω στο ζήτημααυτό και να προβάλλουν πιο πολύ το ζήτημα της ευχαρίστησης.Στην επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων, στην πειραματική ομάδα, ηδιδασκαλία με τους υπολογιστές φάνηκε να βελτιώνει τις στάσεις των μαθητών/τριώνσε όλους τους τομείς στάσεων, οι οποίοι μετρήθηκαν. Η βελτίωση αυτή ήταν στατιστικάσημαντική σε τρεις από τους πέντε αυτούς τομείς και συγκεκριμένα, στηναυτοπεποίθηση στους υπολογιστές, στην αυτοπεποίθηση στα μαθηματικά και στη χρήσητων υπολογιστών στα μαθηματικάΣτα αγόρια της πειραματικής ομάδας, φάνηκε βελτίωση σε στατιστικά σημαντικόβαθμό στη στάση τους απέναντι στη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία τωνμαθηματικών και βελτίωση - αλλά όχι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό - στηναυτοπεποίθηση στους υπολογιστές. Στα κορίτσια της πειραματικής ομάδας, φάνηκεβελτίωση - αλλά όχι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό - στην αυτοπεποίθησή τους σταμαθηματικά.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.