ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

 1. MSc thesis
 2. Στούκου, Σουλτάνα
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. Ιορδανίδης, Γιώργος
 8. Ιορδανίδης, Γιώργος | Παπαλόη, Ευαγγελία
 9. Επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτών | Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί | Παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης | Επαγγελματική δυσαρέσκεια | Professional satisfaction of teachers | Substitute teachers | Factors of professional satisfaction | Professional discontentment
 10. 3
 11. 41
 12. 51
 13. Περιέχει: πίνακες, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, εικόνες.
  • Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται ως άμεσα συσχετιζόμενη με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Φαίνεται, επίσης, να διαμορφώνεται από πλήθος παραγόντων, τόσο εσωτερικών, όπως η ίδια η φύση του επαγγέλματος, όσο και εξωτερικών, όπως οι εργασιακές συνθήκες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η καταγραφή των απόψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την επαγγελματική ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους. Ο σκοπός, οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας διερευνήθηκαν μέσω μιας ποιοτικής μελέτης, που ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων της είχε την ημι-δομημένη συνέντευξη. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 12 εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι) που εργάζονται υπό το καθεστώς του αναπληρωτή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία διαφόρων νομών της χώρας. Από τα ευρήματα φάνηκε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μεγάλη ικανοποίηση από το επάγγελμά τους, γεγονός που οι ίδιοι αποδίδουν στην φύση του επαγγέλματος και στην ενασχόληση με παιδιά. Στον αντίποδα, παράγοντας δυσαρκέσκειάς τους σημειώνεται να είναι το ίδιο το εργασιακό καθεστώς του αναπληρωτή που υπάγονται και οι δυσκολίες που αυτό επιφέρει σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο. Ενθαρρυντικό συμπέρασμα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, παρά τις δυσκολίες των εργασιακών τους συνθηκών και την αστάθεια μέσα στην οποία καλούνται να εργαστούν, φαίνεται να ασκούν με ιδιαίτερο ζήλο το επάγγελμά τους, λαμβάνοντας, μάλιστα, μεγάλη ικανοποίηση από αυτό.
  • The professional satisfaction of teachers is presented as directly related to the quality of the education provided. It also appears to be shaped by a multitude of factors, both internal, such as the nature of the profession itself, and external factors such as working conditions. The purpose of this paper is to probe into and record the views of primary school substitute teachers as affords the professional satisfaction they receive from their work. The purpose, objectives and research questions of the study were explored through a qualitative research, with a semi-structured interview as a data collection tool. The sample of the survey was made up of 12 teachers who work as primary school substitute teachers at schools in various provinces in the country. The findings showed that substitute teachers are very satisfied with their profession, which they themselves attribute to the nature of their profession and to their involvement with children. On the other hand, the working status of the substitute teacher and the difficulties that this brings about on a personal and professional level contribute to their professional discontentment. An encouraging conclusion of the research is that, despite the difficulties of their working conditions and the instability in which they are called upon to work, substitute teachers seem to be particularly committed to their profession, taking, in fact, great pleasure in it.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.