Οι αντιλήψεις των ελληνίδων διδασκαλισσών για τη συμμετοχή τους στη διεκδίκηση θέσεων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΧΡΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. Δεκέμβριος 2013 [2013-12]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η εργασία μας προσπαθεί να διερευνήσει τις αντιλήψεις των ελληνίδωνδιδασκαλισσών για τη συμμετοχή τους στη διεκδίκηση θέσεων στελεχώνΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Η ιδέα της εργασίας προέκυψε από την εμπειρία μας στην ΠρωτοβάθμιαΕκπαίδευση επί 25 χρόνια, όπου παρακολουθούμε από κοντά το παράδοξοφαινόμενο: ενώ οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτελούν την πλειοψηφία του κλάδου,υποαντιπροσωπεύονται στις θέσεις στελεχών της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Απότις συζητήσεις που κάνουμε αυτά τα χρόνια με τους συναδέλφους στο σχολείο,καταλήξαμε στα παρακάτω ερωτήματα, τα οποία αποφασίσαμε και ναδιερευνήσουμε:􀂃 Τελικά απασχολεί τις γυναίκες δασκάλες το φαινόμενο τηςυποαντιπροσώπευσης στις θέσεις στελεχών ή απασχολεί μόνο τουςειδικούς επιστήμονες που επί σειρά ετών ασχολούνται με το θέμα;􀂃 Σε ποιο βαθμό συνυπάρχει με τα καταγεγραμμένα σε σχετικές έρευνεςαίτια υποαντιπροσώπευσης και η προσωπική ευθύνη των ιδίων τωνδιδασκαλισσών;􀂃 Ο συνδικαλισμός, τι ρόλο παίζει στην υποαντιπροσώπευση των γυναικώνστην εκπαιδευτική ιεραρχία;􀂃 Διαφαίνεται κάποια αλλαγή στη στάση και την αντίληψη των γυναικών γιατη συμμετοχή τους στη διεκδίκηση αυτών των θέσεων;Η εργασία μας περιλαμβάνει δύο μέρη.Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, γίνεται η ανασκόπηση της σχετικήςβιβλιογραφίας και παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία που συνθέτουν την εικόνατης υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στις θέσεις διοίκησης της ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης.Στο δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, περιγράφεται η έρευνα πουπραγματοποιήσαμε. Χρησιμοποιούμε ως ερευνητικά εργαλεία ταερωτηματολόγια. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων πουσυλλέξαμε, τα αναλύουμε και εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα.Από την έρευνα προκύπτει, πως οι διδασκάλισσες της ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης, προβληματίζονται από τον περιορισμένο αριθμό γυναικών στιςθέσεις Διοίκησης της Εκπαίδευσης, και αναφέρουν τις οικογενειακές υποχρεώσειςκαι τα κοινωνικά στερεότυπα ως βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες για τηδιεκδίκηση αντίστοιχων θέσεων. Θεωρούν τους εαυτούς τους εξίσου ικανούς μετους άντρες συναδέλφους τους στη Διοίκηση, αλλά μεγάλος αριθμός γυναικώνεκπαιδευτικών δεν επιθυμεί να υποβάλλει κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υποψηφιότητα για διεκδίκηση θέσεων στην εκπαιδευτική ιεραρχία. Αρνούνταινα αναλάβουν τις ευθύνες των διοικητικών θέσεων και αντιλαμβάνονται το ρόλοτους στην εκπαιδευτική διαδικασία συνυφασμένο κατ εξοχήν με τη διδασκαλία.Εκτιμούν πως ο συνδικαλισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επιλογήςστελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης και πως κομματικά - πολιτικά κριτήριακαθορίζουν τις επιλογές των στελεχών. Διαπιστώνουμε ακόμη πως η στάση τωνγυναικών εκπαιδευτικών διαφοροποιείται και τουλάχιστον οι νεότερες δασκάλες,είναι διατεθειμένες να διεκδικήσουν κάποια θέση στην εκπαιδευτική ιεραρχία.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.