Ο ρόλος του καθηγητή - συμβούλου στο Ελληνικό Ενοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) : απόψεις διδασκόντων και διδασκομένων

  1. MSc thesis
  2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΕΤΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΟι φοιτητές που σπουδάζουν εξ αποστάσεως είναι απομακρυσμένοι από τον εκπαιδευτικό οργανισμό και τον καθηγητή τους και επίσης, εκτός από το ρόλο του φοιτητή, έχουν κι άλλους πολλαπλούς ρόλους ως εργαζόμενοι, ως μέλη των οικογενειών τους και ως μέλη της ευρύτερης κοινωνίας. Έτσι, η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ φοιτητή και διδάσκοντα είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία ενός προγράμματος εκπαίδευσης από απόσταση και καθιστά το ρόλο του εκπαιδευτή σύνθετο και απαιτητικό. Για να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους, οι εκπαιδευτές πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα προσόντα αλλά και προσωπικές ικανότητες. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών και των Καθηγητών – Συμβούλων του ΕΑΠ λειτουργεί υποστηρικτικά και καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στην ευρετική πορεία προς τη γνώση.Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του Καθηγητή – Συμβούλου του ΕΑΠ, μέσα από τις απόψεις των φοιτητών και των ίδιων των Καθηγητών – Συμβούλων. Μέσα από την επεξεργασία των απαντήσεων επιχειρούμε να συνθέσουμε το προφίλ του «ιδανικού» Καθηγητή – Συμβούλου, αλλά και του «πραγματικού» Καθηγητή – Συμβούλου όπως τον βιώνουν οι φοιτητές. Επίσης, γίνεται περιγραφή του ρόλου τους από τους ίδιους τους Καθηγητές – Συμβούλους, όπως αυτοί τον βιώνουν. Αρχικά, γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση, με έμφαση στο ρόλο του διδάσκοντα, επιμένοντας στις συνθήκες τω σπουδών που προσφέρει το ΕΑΠ. Τέλος, γίνεται περιγραφή του ρόλου του Καθηγητή – Συμβούλου του ΕΑΠ, από τις απόψεις των φοιτητών και των Καθηγητών – Συμβούλων και τις δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίζουν.Από τις απαντήσεις φοιτητών και Καθηγητών – Συμβούλων, οδηγούμαστε σε ορισμένα συμπεράσματα. Πρώτα, και οι φοιτητές και οι Καθηγητές – Σύμβουλοι, θεωρούν ότι ο «ιδανικός» Καθηγητής – Σύμβουλος είναι κυρίως γνώστης του αντικειμένου του, έπειτα διδάσκων και τέλος φίλος. Οι φοιτητές θεωρούν σημαντική την επικοινωνιακή διάσταση του ρόλου του Καθηγητή – Συμβούλου και ένιωσαν ότι μέσα από τις σπουδές τους στο ΕΑΠ, βρήκαν όχι μόνο έναν Καθηγητή αλλά και ένα συνεργάτη που δημιουργούσε κλίμα εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Επίσης, οι Καθηγητές – Σύμβουλοι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους κυρίως ως βοηθοί και συνεργάτες και έπειτα ως διδάσκοντες. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι πάντα δίπλα στους φοιτητές τους, πρώτα ως «Σύμβουλοι» και μετά ως «Καθηγητές».ABSTRACTStudents who study at distance learning programs, stay away from the educational organization and their tutor and they have, also, roles as working members of the society and members of their families.So, the two-way communication between students and tutors is a significant factor contributing to the tutors is a significant factor contributing to the success of a distance learning programme, rendering the tutors role complex and demanding. In order to respond to their task, educators must possess specific qualifications and personal skills. The effective communication between the students ant the tutors can act as support for the students and guide them to learning.The purse of this paper, is the study of the role of the tutor in Hellenic Open University, through the opinions of the students and the tutors themselves. Through their answers we try to determine the profile of the «ideal» tutor, as the profile of the «real» tutor, as the students live it everyday. Firstly, we review the literature, puttingemphasis on the studies offered by Hellenic Open University. Finally, there is a description of the tutor's role of Hellenic Open University through the opinions both sides, students and tutors, and the difficulties they may face.From the answers of students and tutors, we find some conclusions. First, both students and tutors, think that the «ideal» tutor is first of all an expert of his item, thena professor and finally a friend. The students consider that the communicative dimension of the role of the tutors is very important, and they felt that through their studies at the Open University, they found not just a professor but also a collaborator who created a climate of trust and sincerity. Also, the tutors realize their role, mainly as assistants and collaborators and secondly as teachers. In spite of the difficulties they face, the tutors are always beside their students, first as a «Counselor» and thenas a «Professor».
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.