Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης σε σχέση με σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά : η περίπτωση του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης

  1. MSc thesis
  2. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΔΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 November 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΗ σχέση της μαθητικής επίδοσης με τα σχολικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής έρευνας. Η σύνδεση του συγκεκριμένου θέματος με την ποσοτική προσέγγιση κατά τη δεκαετία του 1960 έδωσε νέα ερευνητική πνοή και ανέδειξε μία σειρά σημαντικών παραγόντων που σχετίζονται με τη μαθητική επίδοση όπως το πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο, το φύλο, οι γλωσσικές δεξιότητες και η αποτελεσματικότητα του σχολείου.Η παρούσα εμπειρική ερευνητική προσπάθεια επιχειρεί να διερευνήσει τις παραπάνω σχέσεις στα πλαίσια μίας συγκεκριμένης σχολικής μονάδας του Νομού Αρκαδίας εξετάζοντας επίσης τις απόψεις των μαθητών για το σχολείο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θεωρία της επίτευξης στόχων και κατ' επέκταση στη μελέτη του εκπαιδευτικού κλίματος στη σχολική τάξη αναλύοντας τις προσεγγίσεις κατανόησης και απόδοσης και τη σχέση τους με τη βαθμολογία για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Η ανάλυση της συγκεκριμένης θεωρίας αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία για τα δεδομένα της εκπαιδευτικής έρευνας του Νομού Αρκαδίας.Mε βάση το στόχο της έρευνας, ως πιο κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση θεωρήθηκε η ποσοτική ανάλυση λόγω μεγαλύτερης εξοικείωσης με τη συγκεκριμένη τεχνική αλλά και περισσότερης ευκολίας στη συγκέντρωση του δείγματος.Το δείγμα των μαθητών επιλέχθηκε από το μαθητικό πληθυσμό του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης. Προφανώς στη συγκεκριμένη επιλογή βοήθησε η ευκολία πρόσβασης αλλά και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σχολική μονάδα παρουσιάζει αρκετά αστικά χαρακτηριστικά (αφού έχει έδρα την πρωτεύουσα του νομού) ευρισκόμενη παράλληλα στην ελληνική περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό ο ερευνητής μπορεί να καταγράψει μία ποικιλία στοιχείων και προβληματισμών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μαθητική επίδοση.Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων των μαθητών είναι αρκετά υψηλό, ιδιαίτερα από την πλευρά των μητέρων. Οι μαθητές προέρχονται κατά κανόνα από τη μεσαία οικονομική τάξη και είναι δέκτες αρκετών πολιτισμικών ερεθισμάτων. Το κλίμα της σχολικής τάξης παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κάθε τάξη του Γυμνασίου. Οι μαθητές έχουν σε γενικές γραμμές καλές σχέσεις με τους καθηγητές τους και δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του σχολείου. Γενικά πάντως υπάρχει ασθενής συσχέτιση όλων αυτών των παραγόντων με τη μαθητική επίδοση.Ως επόμενο ερευνητικό βήμα προτείνεται η σύγκριση των παραπάνω αποτελεσμάτων με αυτά που θα προκύπτουν από ένα δείγμα μεγαλύτερης εμβέλειας αλλά και η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας.AbstractThe relationship between student achievement and school and social characteristics has been an important part of educational research. Linking this topic with the quantitative techniques during the 1960s demonstrated a range of factors that affect student achievement such as cultural and social capital, gender, linguistic skills and school effectiveness. The aim of this study is to investigate these concepts as well as students' attitudes towards school in a school unit belonging to the prefecture of Arcadia. Special emphasis is placed on the analysis of achievement goal theory and subsequently its application to classroom goal structures (mastery and performances approach) and the relationship with school grades. The inclusion of classroom structure in the analysis is considered to be an innovation in the history of educational research in the specific region.The quantitative approach was employed and the sample was extracted from the student population of the 3rd Junior High School of Tripolis, Greece. This was due to the convenient access as well as to the fact that the specific school unit displays both urban and decentralized social characteristics. Thus, the researcher has a variety of empirical facts to draw conclusions from.Results showed that parents' (especially mothers) educational level is quite high and the students receive considerable cultural stimuli. There is variation of the classroom structure whereas student-teacher relationships are at an acceptable level. Overall, there is a rather weak relationship between all the above mentioned factors and school grades.The next research step would be to compare the above results with the ones obtained from a larger sample as well as conducting a qualitative study.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.