Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν στο πρόγραμμα Μελίνα σε θέματα διαχείρισης της ετερότητας των μαθητών τους μέσω της τέχνης

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΟι σύγχρονες εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με τη διεύρυνση των γνώσεων, την ανεπάρκεια της επιστημονικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη μετανεωτερικότητα και την παγκοσμιοποίηση, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άρτια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μόνο μέσα από αυτήν είναι δυνατό να επιτευχθεί ένα ισχυρό, βιώσιμο και ευπροσάρμοστο στις νέες εξελίξεις εκπαιδευτικό σύστημα, επαρκείς, αποτελεσματικοί και αποδοτικοί εκπαιδευτικοί αλλά και σφαιρικά ανεπτυγμένοι και ολοκληρωμένοι μαθητές.Ωστόσο, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ιδιαίτερα και συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία μπορούν να επιλυθούν αν εφαρμοστούν οι αρχές της και ληφθούν υπόψη οι παράμετροι αποτελεσματικότητάς της τόσο κατά τη χάραξη όσο και κατά τη διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης με ταυτόχρονη εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων.Παράλληλα, η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί μια πραγματικότητα, η οποία αφορά άμεσα την εκπαίδευση και η έως τώρα αντιμετώπισή της με το πρίσμα του εθνοκεντρισμού έχει οδηγήσει σε φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Με τον τρόπο αυτό, καταργεί τη θετική διάσταση που θα μπορούσε να έχει τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους αλλοδαπούς. Μόνη διέξοδο για την ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος αποτελεί η διαπολιτισμική αγωγή, της οποίας η εφαρμογή προϋποθέτει στα πλαίσια της εκπαίδευσης την κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για την πρόσθετη παράμετρο της απαίτησης για αλλαγή των στάσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών.Μια κατάλληλη μέθοδος για τη διαχείριση της ετερότητας είναι η αξιοποίηση της τέχνης, η οποία μπορεί να καταργήσει τους καθιερωμένους κανόνες της επικοινωνίας και να οδηγήσει μέσα από διαφορετικού δρόμους στην αποδοχή του «άλλου». Η προσέγγιση αυτή, όμως, απαιτεί ταυτόχρονα την πολιτισμική αλλά και τη διαπολιτισμική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει μια άρτια πολιτισμική επιμόρφωση στο πρόγραμμα Μελίνα: Εκπαίδευση και Πολιτισμός, σε σχέση με τη διαχείριση της ετερότητας των μαθητών μέσω της τέχνης. Πιο συγκεκριμένα διερευνάται ποιο τύπο επιμορφωτικής ανάγκης έχουν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, σε ποια θέματα θα ήθελαν να επιμορφωθούν, ποιον τύπο επιμόρφωσης προτιμούν και ποιοι παράγοντες από την επιμόρφωση του πολιτισμικού προγράμματος που παρακολούθησαν το καθιστούν κατάλληλο για τη διαπραγμάτευση αυτού του ζητήματος.Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν από τη Γ.Γ.Λ.Ε., το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αλλά και όσους εμπλέκονται στη διοργάνωση διαπολιτισμικών επιμορφωτικών παρεμβάσεων, δείχνοντας ότι η εμπειρία της άρτιας σε όλα τα επίπεδα πολιτισμικής επιμόρφωσης του Μελίνα, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί και προς την κατεύθυνση της διαπολιτισμικής διάστασης.ABSTRACTWith the expansion of knowledge, the inadequacy of primary school teacher training, post-modernism and globalization, modern developments render an all-round training of teachers absolutely necessary. Only through it is possible to achieve an effective, viable and adjustable educational system, adequate, proficient and productive educators as well as fully-developed and thoroughly-educated students.However, the training of teachers in Greece faces specific problems, which can be solved if its principles are applied and the factors of its efficiency are taken into account, both in planning and in carrying out training programs, with a coincident application of the principles of adult training. In addition, multiculturalism is a reality which directly concerns education, and coping with it, in the light of ethnocentrism, has led to cases of racism and xenophobia. In this way, it annuls the positive dimension which it could have for natives as well as foreigners. The only way to properly deal with the problem is intercultural education, the proper training of teachers, taking into account the added factor of demand for a change of attitude in teachers themselves.An appropriate method for dealing with diversity is the utilization of art, which can do away with the established rules of communication and, through different avenues, lead to the acceptance of “otherness”. This approach, however, demands not only a cultural but also an intercultural teacher training system. In this study, an effort has been made to explore the training needs of teachers who have undergone a complete cultural training within the “Melina” programme: Education and Culture, in relation to the management of diversity of students through art. More specifically, it investigates the type of training needs that these particular teachers have, what subjects they would like to be trained in, what type of training they prefer, and which factors of training of cultural programme they have attended make it appropriate for approaching this problem.The results as well as conclusions can be used by the General Secretariat of Popular Education, by the Teachers' training Institute and by everyone involved in the organization of intercultural training involvement, showing that the experience of thorough cultural training at every level embodied in the “Melina” programme can and should be put to good use in the direction of an inter-cultural dimension.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.