Διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων του Ν. Χίου σχετικά με τα στάδια αξιοποίησης της μαστίχας από περιβαλλοντική άποψη [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΤΖΑΝΑ ΕΛΕΝΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Οι διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας της Μαστίχας Χίου, ενόςφυσικού και μοναδικού στο κόσμο προϊόντος, βρίσκονται σε πλήρη αλληλεπίδρασημε το φυσικό περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία του νησιού.H παρούσα εργασία θεωρήθηκε σημαντικό να διερευνήσει τις αντιλήψεις τωνδασκάλων του νομού Xίου σχετικά με τα στάδια αξιοποίησης της Μαστίχας απόπεριβαλλοντική άποψη και αυτό γιατί οι δάσκαλοι με τις επιστημονικές τους γνώσειςσχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωσησωστών αντιλήψεων ή στην αλλαγή τυχόν υπαρχουσών λανθασμένων αντιλήψεωντων μαθητών τους και να τους ευαισθητοποιήσουν ώστε ως αυριανοί πολίτες νααποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.Για τη διεξαγωγή της έρευνας κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίοσυμπληρώθηκε από 135 δασκάλους (40,9 % του αντίστοιχου πληθυσμού) του νομού.H ανάλυση των αποτελεσμάτων κινήθηκε στο επίπεδο της περιγραφικής στατιστικήςκαι επιπλέον εξέτασε τα ποσοστά εμφάνισης κάθε κατηγορίας ερωτήσεων και τιςτάσεις που καταγράφηκαν στις εξαρτημένες μεταβλητές σε σχέση με τις ανεξάρτητες(όπως το φύλλο, η ηλικία, η εμπειρία σε περιβαλλοντική εκπαίδευση, ο τύπος τηςεκπαίδευσής τους, η μόνιμη κατοικία τους, η γνώση των διαδικασιών παραγωγής,επεξεργασίας, εμπορικής διακίνησης της Μαστίχας Χίου καθώς και οι εκτιμήσειςτους για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από τιςδιαδικασίες αυτές).Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος του δείγματος δείχνεινα αγνοεί ή να μην αποδέχεται την πιθανότητα περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ταστάδια αξιοποίησης της Μαστίχας σε τοπικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο ενώαναγνωρίζει μόνο τα θετικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για το νησί.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.