Η αλληλεπίδραση των μαθητών ως άξονας επικοινωνιακής πρακτικής στα μαθηματικά και η σχέση της με την μαθηματική ικανότητα και στάση προς τα μαθηματικά

  1. MSc thesis
  2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΗ επικοινωνία στη σχολική τάξη αποτελεί ένα βασικό ψυχοπαιδαγωγικό και ψυχοκοινωνιολογικό θέμα. Αποτελεί αντικείμενο μελέτης γιατί συνδέεται στενά με τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα του δασκάλου, την επίδοση των μαθητών και τις στάσεις για το γνωστικό αντικείμενο που έχουν, καθώς και με τις επικοινωνιακές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μέσα στη σχολική τάξη - ομάδα.Τα μαθηματικά είναι ειδικά πολιτισμικά αντικείμενα, μεταβιβάσιμα από άτομο σε άτομο, είναι αφηρημένες έννοιες που διαθέτουν ιδιότητες οι οποίες μέσα από την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση βοηθούν στο να οριστεί μια αντικειμενική πραγματικότητα.Η μάθηση και η κοινωνικοποίηση του ατόμου επιτυγχάνεται μόνο μέσω της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης και δραστηριοποίησής του με άλλα άτομα. Η μάθηση δεν είναι μια παθητική αποδοχή έτοιμης γνώσης αλλά μια διαδικασία κατασκευής στην οποία οι ίδιοι οι μαθητές πρέπει να είναι οι βασικοί συντελεστές, που δραστηριοποιούμενοι ενεργά κατανοούν και κατασκευάζουν την γνωστική δομή. Οι στάσεις για το γνωστικό αντικείμενο που μπορούν να αναπτυχθούν έχουν άμεση σχέση με την κατανόηση και την εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών μέσα στην καθημερινότητα της σχολικής πραγματικότητας.Η λεκτική επικοινωνία, σαν βασικό δομικό συστατικό του πλέγματος που δημιουργούν οι επικοινωνιακές σχέσεις μέσα στη σχολική τάξη των μαθηματικών και σαν καταλυτικό στοιχείο στην ενεργοποίηση της δραστηριοποίησης των μαθητών καθώς και στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση, επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία να διερευνηθεί σε συνάρτηση με την ικανότητα κατανόησης και τη διαμόρφωση των στάσεων των μαθητών για τα μαθηματικά (βασικά δομικά στοιχεία της μάθησης). Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα και η σημασία της επικοινωνιακής διδακτικής πρακτικής του καθηγητή (με άξονα την αλληλεπίδραση και δραστηριοποίηση), στη μάθηση των μαθηματικών.AbstractCommunication within a classroom is a basic psycho educational and psychosocial issue. Communication is an object for study because it is connected strongly with: teaching, learning, behavior and teachers achievement. Also it is connected with student's performance and their opinion towards the specific studding concept. Furthermore, communication is connected with the communicational skills and mutual influences developed within the classroom.Mathematics is cultural objects, transferable from one person to another. They are abstract concepts with properties which through communication and mutual influence contribute for an objective reality to be formed.The achievement of knowledge and the socialization of a person can be attained only, by communicative multi influence and with other human beings. The understanding interaction of mathematical concepts is not a passive acceptance of ready offered knowledge but a process of creativeness during which students are the major contributors. Being offered the opportunity to fully participate they understand the concepts taught and attain the knowledge provided. Attitudes, towards specific learning concepts which can be developed, depend on the understanding and applications of mathematical concepts. Student's attitudes are developed according to their involvement in everyday school reality.Oral communication was chosen in this existing research to be examined in correlation with the ability of understanding the mathematical concepts and the development of student's attitudes towards the subject. Oral communication was specifically chosen because it is a basic component for the communicational relationships developed within the classroom. Further more oral communication is related with mutual influence and interaction of students within their learning environment.The aim of this study is to reveal the importance of communicative educational teaching approach from behalf of the teacher (having as a major focus the mutual influence and involment) and extending it towards the implementation ofmathematics.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.