Σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων: Η περίπτωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Σπουδές στην Εκπαίδευση’ του ΕΑΠ

Relationships between the teacher advisor and the student in distance learning: The case of master ‘Education Studies’ of Hellenic Open University (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΔΟΚΙΑ
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 207
 7. ΓΙΩΤΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΑ
 8. ΓΙΩΤΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΑ | ΦΙΛΙΠΣ, ΝΙΚΗ
 9. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Κριτικός Στοχασμός, Μετασχηματισμός | Adult Education, Learning from distance, Transformative Learning, Critical Reflection, Process of changing
 10. 5
 11. 68
 12. 40
 13. Περιέχει: 1 Σχήμα , 34 Πίνακες, 34 Διαγράμματα
  • Η διάδοση της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως και η καθιέρωση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στη χώρα μας άνοιξε νέους ορίζοντες στην μάθηση και στην προσωπική ανέλιξη του εκπαιδευόμενου ενήλικα. Ωστόσο οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής είναι ποικίλες και συχνά επιφέρουν εμπόδια στη φοίτηση των ενηλίκων. Για την αντιμετώπιση των εμποδίων είναι καταλυτικός ο ρόλος του διδάσκοντα. Για τον λόγο αυτό, ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επικοινωνία και η σχέση που καλλιεργείται ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο και πως τελικά αυτή συμβάλλει στην άρση ή στην όξυνση των εμποδίων στη μάθηση έτσι όπως την αντιλαμβάνονται οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Σπουδές στην Εκπαίδευση’. Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στη συσχέτιση του μετασχηματισμού των εμποδίων αλλά και των αντιλήψεων των φοιτητών με τις διαπροσωπικές σχέσεις των διδασκόντων – διδασκομένων. Η επαφή που καλλιεργείται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όχι μόνο συμβάλλει στην πορεία της μάθησης και στη θετική ή αρνητική έκβαση των σπουδών αλλά έχει τη δυναμική να συντελέσει στον μετασχηματισμό των εμποδίων και των στάσεων στη μάθηση. Για την πραγματοποίηση της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μικτή μεθοδολογία όπου περιλαμβάνει την ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση. Τα αποτελέσματα της αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της διαπροσωπικής σχέσης στην εκπαίδευση και πως αυτή ωθεί σε διαδικασίες κριτικού στοχασμού με απώτερο στόχο των μετασχηματισμό των εμποδίων, των τρόπων μάθησης και των αντιλήψεων. Επίσης αναδεικνύεται ο ρόλος του διδάσκοντα καθώς και τα χαρακτηριστικά των ενήλικων διδασκομένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που δικαιολογούν τη μεταξύ τους επικοινωνία αλλά αποτελούν και έναυσμα για συνειδητοποίηση, αξιοποίηση των εμπειριών, κριτική σκέψη με στόχο την προσωπική εξέλιξη αλλά και τη βελτίωση της συνεργασίας στη μαθησιακή διεργασία.
  • The expansion of adults’ education and learning from distance as well as the institution of Hellenic Open Education in our country have broadened new horizons both in education and personal progress. However, demands of contemporary life are various and often obstruct studies. In order to avoid this, the role of the teacher is crucial. Therefore, the purpose of this research was to investigate the communication and the relationship between the teacher advisor and the student and how this relationship contributes to either the revocation or the increase of difficulties in learning according to the students’ opinion who attend the master of Hellenic Open University, ‘Education Studies’. The originality of the research is based on how the conversion of the obstacles and the students’ apprehension are related to the cooperation among them. The connection created through distant learning not only results in negative or positive learning process but also has the power to transform impediments and attitudes. In order to complete the research, mixed methodology was used including quantitative and qualitative approach. The results of this research showed how important the relationship is between the teacher - advisor and the student and how it leads to critical thinking in order to convert the difficulties, the way of learning and the way of thinking. It also showed the dominant role of the teacher – advisor and the adult student’s features which not only justify their relationship but also lead to consciousness, utilization of experiences, critical thinking on purpose of personal progress and improvement of corporation in learning procedures.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.