Διερεύνηση των αντιλήψεων μαθητών γυμνασίου για το ενεργειακό πρόβλημα [Cd-rom]

  1. MSc thesis
  2. ΧΑΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η ενέργεια που χρησιμοποιείται σήμερα, προέρχεται κατ εξοχήν από τα ορυκτάκαύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακα και φυσικό αέριο), τα οποία καλούνται συμβατικέςπηγές ενέργειας και των οποίων τα αποθέματα εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς.Συγχρόνως, κατά τη διαδικασία μετατροπής και χρήσης της ενέργειας που προέρχεταιαπό αυτά, επιβαρύνεται σημαντικά το περιβάλλον.Η εξάντληση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων και οι περιβαλλοντικές,κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις, που σχετίζονται με αυτά, ορίζουντο ενεργειακό πρόβλημα.Οι βασικότερες στρατηγικές για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος πουπροτείνονται για εφαρμογή στο παρόν, αλλά και στο μέλλον, περιλαμβάνουν τηνεξοικονόμηση και σωστότερη διαχείριση των ορυκτών καυσίμων και τη διαδεδομένηχρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, προβλέπουν την ανάπτυξηκατάλληλης τεχνολογίας για την εκμετάλλευση των ΑΠΕ, όπως επίσης και για τηνεκμετάλλευση κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο ναεξαχθούν και οικονομικά ασύμφορα, να χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον προβλέπουν τηναύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη χρήση νέων ενεργειακών πηγών και τηναλλαγή στις ενεργειακές καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών.Η παρούσα διπλωματική εργασία, επιχείρησε να καταγράψει τις αντιλήψεις τωνμαθητών της τρίτης τάξης Γυμνασίου, σχετικά με το ενεργειακό πρόβλημα και τιςστρατηγικές επίλυσής του.Η έρευνα αποτελεί μία επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήσηερωτηματολογίου, το οποίο αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιοαπαντήθηκε από 149 μαθητές, δηλαδή 12,31 % του αντίστοιχου πληθυσμού τωνμαθητών Γ Γυμνασίου του 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑνατολικήςΑττικής.Η επεξεργασία των δεδομένων ήταν ποσοτική και υλοποιήθηκε με τη χρήση τουστατιστικού πακέτου SPSS 16.0.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι ικανοποιητικό ποσοστό των μαθητών,αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις, από την υπερκατανάλωση των συμβατικώνενεργειακών πόρων, στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και περιβαλλοντικόεπίπεδο και προσδιορίζει επαρκώς το ενεργειακό πρόβλημα. Ωστόσο καταγράφεταικάποια δυσκολία στους μαθητές, που αναφέρεται στην αναγνώριση και τοδιαχωρισμό των στρατηγικών επίλυσής του.Τέλος, τα κορίτσια εμφανίζονται περισσότερο ενημερωμένα καιευαισθητοποιημένα σε θέματα διαχείρισης των φυσικών ενεργειακών πόρων. Επίσηςέχουν μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στα σχολικά περιβαλλοντικά προγράμματα.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.