Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Consequences Of Economic Crisis In Education. The Opinion Of Teachers In Primary School In The District Of Serres. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καραμανλάκη, Κρυσταλία
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 21 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Καραβασίλης, Ιωάννης
 8. Καραβασίλης, Ιωάννης | Μπέτσας, Ιωάννης
 9. Οικονομική κρίση,Financial crisis | Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,, Elementary School | Απόψεις εκπαιδευτικών,teachers’ perceptions
 10. 2
 11. 74
 12. 33
 13. Γραφήματα 29, Πίνακες 2, Σχήματα 4
  • Η οικονομική κρίση αποτελεί μια κατάσταση που βιώνει η ελληνική κοινωνία την τελευταία δεκαετία. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση. Το δείγμα αποτέλεσαν 153 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί του Νομού Σερρών, οι οποίοι/-ες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας που αναρτήθηκε στο Google Forms και σε σύνολο 47 ερωτήσεων βαθμολογημένες στην κλίμακα Likert εξέφρασαν τις απόψεις τους αναφορικά με τα αποτελέσματα της κρίσης σε συγκεκριμένες παραμέτρους της οργάνωσης και της λειτουργίας του σχολείου. Ειδικότερα μελετήθηκε η επιρροή της οικονομικής κρίσης στη συνεργασία μεταξύ σχολείου και γονέων, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών με τη διεύθυνση του σχολείου. Ακόμη, διερευνήθηκε πώς έχει επηρεαστεί η συμπεριφορά και η επίδοση των μαθητών/-τριών στο παρόν οικονομικό πλαίσιο, πώς ενεργούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, αν υπάρχει η απαιτούμενη υποστήριξη από την Πολιτεία στο έργο του/της εκπαιδευτικού και τέλος ποιες είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για το μέλλον τα εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων/-εισών εντοπίζουν και αναγνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες σε όλο το φάσμα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την άμεση σύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ του σχολείου και της οικονομικής κατάστασης στην χώρα.
  • The financial crisis is a situation that the Greek society experiences during the last decade. The aim of this study is to investigate elementary school teachers’ perceptions about the consequences of the crisis in education. The sample consisted of 153 elementary school teachers od the region of Serres who answered a questionnaire posted in Google Forms consisted of 47 Likert-type questions examining the impact of financial crisis in specific areas of school’s organization and function. Especially it was examined the influence of the financial crisis in the cooperation between school and parents, between educators and between teachers and the headteachers. We also investigated if students’ behavior and achievements changed due to the specific financial context, how teachers react in order to deal with the impact of this economical phenomenon, if there is the necessary support of the government to the educational work and finally if teachers have expectations for a better future in education in general. The analysis of the data showed that most of the sample recognize the negative results of the financial crisis in the whole school’s function highlighting the interdependence between school economic and social conditions
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές