Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της συμβουλευτικής γονέων [Cd-rom] : διερεύνηση της διαμόρφωσης των οικογενειακών σχέσεων μέσω της παρέμβασης της εκπαίδευσης ενηλίκων : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η παρούσα εργασία έχει σαν θέμα τη διερεύνηση της διαμόρφωσης και τηςδιαφοροποίησης των σχέσεων των γονέων που έχουν παρακολουθήσει προγράμματαΣυμβουλευτικής Γονέων, των αντιλήψεων του «σύγχρονου» πατέρα, ο οποίοςσυμμετέχει στα ανωτέρω συμβουλευτικά προγράμματα καθώς και του μέσου με τοοποίο δομείται η ενήλικη μάθηση στη Συμβουλευτική Γονέων.Ως ερευνητικό εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού αυτού επελέγη ηποιοτική μέθοδος η οποία επέτρεψε την αξιόπιστη καταγραφή των νοημάτων πουδιαμόρφωσαν οι ερωτώμενοι και για τη συλλογή δεδομένων, η ημιδομημένησυνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση. Το ερευνητικό δείγμα αποτέλεσανγονείς, οι οποίοι παρακολούθησαν προγράμματα Συμβουλευτικής Γονέων.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αφενός οι γονείς εκτιμούν σεμεγάλο βαθμό τη συμβολή της συμβουλευτικής οικογένειας θεωρώντάς τηναναγκαιότητα στη σημερινή εποχή, αφετέρου μέσω της συμβουλευτικής αυτήςδιαδικασίας, οι περισσότεροι καλούνται να θέσουν τον εαυτό τους σε αμφισβήτηση,αναθεωρώντας απόψεις και στερεότυπα. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα στερεότυπα γιατον πατρικό ρόλο έχουν διαφοροποιηθεί, με αποτέλεσμα την ουσιαστική τουπαρουσία στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, από τη στιγμή που όλοκαι περισσότεροι άνδρες συμμετέχουν σε σχολές γονέων.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.