Ο ρόλος του καθηγητή συμβούλου στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΣε ένα σύστημα εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης η διαδικασία της μάθησης πραγματοποιείται μέσα από μια μοναχική πορεία του φοιτητή λόγω της αποστάσεως. Γι' αυτό γίνεται η χρήση μεθοδολογικών εργαλείων τα οποία θα οδηγήσουν τον φοιτητή στη μάθηση αυτενεργώντας. Ένα από αυτά είναι και η εκπόνηση γραπτών εργασιών οι οποίες τον βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης, στην αφομοίωση της νέας ύλης αλλά και στην προετοιμασία του για τις τελικές εξετάσεις. Στην εκπόνηση αυτών τον υποστηρίζει και τον καθοδηγεί ο Καθηγητής Σύμβουλος (Κ.Σ.) ο οποίος αξιολογεί τις εργασίες του πληροφορώντας τον έτσι για την πρόοδό του και καθοδηγώντας τον, καθιερώνει εποικοδομητική επικοινωνία με τον φοιτητή αφού επικοινωνεί τακτικά και αμφίδρομα μαζί του (γραπτά ή τηλεφωνικά ή με e-mail) είτε για να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια στην εκπόνηση της εργασίας είτε για να τον στηρίξει ηθικά και ψυχολογικά.Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δηλώνεται ο προβληματισμός σχετικά με τη σημασία του ρόλου του ΚΣ στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών και τη συνεισφορά του στην παραπάνω προσπάθεια των φοιτητών τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στην ψυχολογική στήριξη. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας διατυπώθηκαν τα προς διερεύνηση ερωτήματα ώστε μετά την ολοκλήρωση της να αποδειχθεί ή όχι η επιστημονική τους εγκυρότητα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με σπουδαστές του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση», της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π., διαφόρων Θεματικών Ενοτήτων. Ειδικά για την έρευνα συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωσαν 122 φοιτητές από τους 1722, δηλαδή ποσοστό 6,9%, κατά τη διάρκεια της 3ης Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης (ΟΣΣ) είτε ιδιοχείρως είτε μέσω email. Μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξα στα συμπεράσματα τα οποία και παραθέτω στην παρούσα εργασία.AbstractIn a distant learning system, the procedure of learning is realized through a lonely rode of the student due to distance. That is why methodogical tools are used which will lead the student to learn on his own. One of these is the writing of essays that helps his develop a critical way of thinking, absorbing the new material but also his preparation for the final exams. While working on his essays he is being supported and guided by his Councilor, who gives his appreciation of them and thus informs him about his progress and by guiding him, that he is in touch with him regularly and this touch exists by both sides (by writing or by phone [calls] or by e-mail) either to offer any kind of help as to the working out of the essay or to give him a moral and psychological support.In the current project, the importance of the Councilor's role on the working out of the essays as well as his contribution on the above mentioned students' effort as for the Cognitive Object or the psychological support.In order to achieve the goal of this research, the question under examination are formulated so that after having accomplished it we will be able to prove or not their scientific validity. The research has been done with students of the post-graduate program Education Studies of the Humanist Studies School of the Greek Open University, of different Thematic Units. A questionnaire was specifically employed that was administered to 122 out of 1722 students, that is to say the 6,9 % of them during the 3rd Group Consulting Meeting either by hand or by email. After having studied the results of my research, I was led up to the following conclusion, cited in the current project.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.