Επιμορφωτικές ανάγκες διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών για την υποδοχή και στήριξη αλλοδαπών μαθητών στο σύγχρονο πολυπολιτισμικο Γυμνάσιο της Κύπρου [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΠΑΛΛΑΡΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Διάφοροι παράγοντες, όπως η ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση Ευρωπαίωνπολιτών λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η άφιξηστο νησί μεγάλου αριθμού ξένων μεταναστών και εργατών που έρχονται συχνά με τιςοικογένειές τους άλλαξε ριζικά τόσο τη σύνθεση της κυπριακής κοινωνίας όσο καιαυτή του κυπριακού σχολείου.Το άλλοτε μονοπολιτισμικό, ομογενοποιητικό και μονογλωσσικό σχολείο με τονσυνεχώς αυξανόμενο αριθμό αλλοδαπών μαθητών, άλλαξε μορφή. Χαρακτηρίζεταιπια με εθνοπολιτισμική ετερότητα και καλείται «να επαναπροσδιορίσει τουςσκοπούς, τους στόχους, τη διδακτική πρακτική και τη φιλοσοφία των προγραμμάτωνσπουδών του» (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999β σελ. 104) μέσα στο πνεύμα τηςδιαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης.Ο εκπαιδευτικός κόσμος όμως που καλείται να διδάξει σε αυτό τοπολυπολιτισμικό πια σχολείο κατέχει τις βασικές δεξιότητες που θα του επιτρέψουννα αναπτύξει τη διαπολιτισμική επικοινωνία; Είναι κατάλληλα καταρτισμένος ώστεμέσα σε ένα πλουραλιστικό περιβάλλον να αξιοποιήσει τη διαφορετικότητα ως πηγήεμπλουτισμού; Εάν όχι, ποια είναι τα συγκεκριμένα πεδία στα οποία νιώθει ότιχρειάζεται να επιμορφωθεί για να καταστεί πιο αποτελεσματικός στο δύσκολο έργοπου καλείται να επιτελέσει; Επίσης κάτω από ποιες συνθήκες επιθυμεί μια πιθανήεπιμόρφωση και με ποια χρονική διάρκεια ή συχνότητα;Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε μέσα απότην έρευνα που διεξαγάγαμε σε αριθμό γυμνασίων του νησιού και πουπαρουσιάζουμε στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας.Στο πρώτο μέρος παρουσιάζουμε τους παράγοντες που μετέτρεψαν την κυπριακήκοινωνία σε πολυπολιτισμική και τις θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμούτης Κύπρου όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με βάση τη σύγχρονηευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα. Επίσης παρουσιάζουμε τα διάφοραμοντέλα εκπαίδευσης που προϋπήρξαν μέχρι και του σύγχρονου διαπολιτισμικούμοντέλου. Στο τέλος του πρώτου μέρους της εργασίας μας προχωρούμε σε μιαανασκόπηση της κυπριακής βιβλιογραφίας όσον αφορά τη διαπολιτισμικήεκπαίδευση και το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας αυτής, παρουσιάζουμε την έρευνα πουπραγματοποιήθηκε σε αριθμό σχολικών μονάδων (Γυμνασίων) της Κύπρου με θέματις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο πολυπολιτισμικόγυμνάσιο της Κύπρου.Από τα πορίσματα της έρευνας προκύπτει ότι ναι όντως, οι εκπαιδευτικοί τηςΚύπρου έχουν άμεσες ανάγκες όσον αφορά τα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για επιμόρφωση σε προγράμματα πουεφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, σε θέματα που άπτονται της βελτίωσηςτης διδακτικής πράξης (Διδακτική μεθοδολογία της διαπολιτισμικής τάξης,Διαχείριση της διαφορετικότητας στην τάξη), σε διάφορες μεθόδους διδασκαλίας(Συνεργατική μάθηση, Μέθοδος Project) καθώς επίσης και σε διάφορα προγράμματαεκπαίδευσης (Πρόγραμμα συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής, Πρόγραμμαδιαχείρισης συγκρούσεων στη σχολική τάξη). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οιερωτηθέντες εκπαιδευτικοί για το πολιτισμικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών καιγια τους τρόπους αξιοποίησής του κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης.Την επιμόρφωση αυτή επιθυμούν σε συνεχή βάση στα πλαίσια ενδοσχολικήςεπιμόρφωσης.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.