Η εκπόνηση γραπτών εργασιών: ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε ένα εκπαιδευτικό σχήμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

  1. MSc thesis
  2. Κυριάκου Πολυξένη
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. Σεπτέμβριος 2004 [2004]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Eξ’αποστάσεως εκπαίδευση | Γραπτές εργασίες
    • Σε ένα εκπαιδευτικό σχήµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η διαδικασία της µάθησης αποτελεί για το φοιτητή µια ‘‘µοναχική’’ πορεία, καθώς ο παράγοντας ‘‘απόσταση’’ προκαλεί αντικειµενικά µια σειρά από δυσκολίες. Για αυτό το λόγο, επιβάλλεται ο σχεδιασµός ενός ποιοτικού διδακτικού υλικού που θέτει σε χρήση ευέλικτα εκπαιδευτικά εργαλεία, επιτρέποντας στο φοιτητή να µάθει αυτενεργώντας. Ένα από αυτά είναι και οι γραπτές εργασίες. Στο πλαίσιο αυτής της διπλωµατικής εργασίας παρουσιάσαµε τους συνήθεις τύπους γραπτών εργασιών που χρησιµοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιµένοντας κυρίως σε αυτές που υιοθετούν πρακτικές και αρχές δηµιουργικής µάθησης. Έπειτα σκιαγραφήσαµε το ρόλο της γραπτής εργασίας στην πορεία της µάθησης, την οποία δε θεωρούµε µόνο ως το κατεξοχήν µέσο αξιολόγησης του φοιτητή. ο ρόλος της, από παιδαγωγική και διδακτική άποψη, είναι πολύ πιο σύνθετος. Επίσης, θα επιχειρήσουµε µια συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικότερων θεωριών του 20ου αι, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον Sκinner, τον Piaget, τον Vygotskh, τον Blοom και εφαρµόστηκαν στην πράξη κατά την εκπόνηση των γραπτών εργασιών σε ένα µοντέλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα όµως η προσοχή επικεντρώθηκε στο εκπαιδευτικό µοντέλο που εισάγει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και χρησιµοποιεί τις γραπτές εργασίες ως βασικό εργαλείο µάθησης. Το ρόλο αυτών των γραπτών εργασιών που εκπονούν οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου προσπαθήσαµε να διαπιστώσουµε, διεξάγοντας µια έρευνα που αντικείµενό της ήταν η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι γραπτές εργασίες συµβάλλουν στο να µάθει ο φοιτητής αποτελεσµατικά.
  7. Hellenic Open University
  8. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.