Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση Εξ Αποστάσεως Προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης Προσωπικού της “Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ”.

Design, Implementation and Evaluation of the Hellenic Petroleum Personnel Training Distance Program. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΤΖΗΡΟΥΦΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 314
 7. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 8. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΠΑΝΑΚΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
 9. εξ αποστάσεως εκπαίδευση | εκπαίδευση ενηλίκων | e-learning | ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση στελεχών | επαγγελματική ανάπτυξη
 10. 2
 11. 26
 12. 66
 13. Εικόνα 1. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης, Εικόνα 2. Το μοντέλο ADDIE,Πίνακας 1 : Συμμετέχοντες – Το δείγμα της έρευνας,Πίνακας 2 - Ευρήματα συνεντεύξεων στελεχών,Σχήμα 1 – Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος,Σχήμα 2 - Μ.Ο. Αξιολόγησης Κριτηρίων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου,Σχήμα 3 - Μ.Ο. Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,Σχήμα 4 – Ατομική Αξιολόγηση Στελεχών Πίνακας 3 – Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου,Πίνακας 4 – Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,Πίνακας 5 – Βαθμολογίες Τελικής Αξιολόγησης Στελεχών,Πίνακας 6 – Βαθμολογίες Στελεχών στα τεστ των μαθημάτων
 14. Μανούσου, Ε. (2008). Προδιαγραφές παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή πολυμορφικής, συμπληρωματικής εξ αποστάσεως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε μαθητές πρωτοβάθμιας, ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας. (Διδακτορική Διατριβή).
  • Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), αποτελεί εργαλείο της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνίσταται στη μάθηση η οποία υποστηρίζεται από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών για την περιγραφή και παράδοση διδακτικού περιεχομένου και τη στήριξη της επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που αφορά την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων στελεχών και η διερεύνηση της επίδρασής του στην επιμόρφωση των στελεχών της Ελληνικά Πετρέλαια. Με κεντρικό άξονα το Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα διερευνήθηκαν οι παράγοντες που συντελούν στον ποιοτικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή του και η αναγκαιότητα και η σημασία της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης των στελεχών μέσω της πλατφόρμας e-learning στην ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Επιπλέον, η έρευνα καταγράφει τις απόψεις των στελεχών, ως προς τους παράγοντες μάθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων τους μετά την εφαρμογή του, ώστε να προκύψουν συναφή συμπεράσματα. Για τη διερεύνηση της ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιήθηκε στη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων η ποιοτική μέθοδος και ειδικά η ημιδομημένη εις βάθος συνέντευξη. Μετά τη διαμόρφωση του πιλοτικού προγράμματος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και τη συμμετοχή δώδεκα (12) στελεχών της Ελληνικά Πετρέλαια διεξήχθησαν προσωπικές συνεντεύξεις, ώστε να προκύψουν τα σχετικά με το διερευνόμενο θέμα δεδομένα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι οι παράγοντες που συντελούν στη βέλτιστη ποιότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν τον σαφή προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων & αναγκών των στελεχών, την άρτια επιλογή και δόμηση του περιεχομένου μάθησης και την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των στελεχών και του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα στελέχη θεωρούν ότι είναι αναγκαία η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση στην ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων, αφενός γιατί συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική τους ενδυνάμωση και αφετέρου βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα από το επίπεδο μάθησης, σε σχέση με τις απόψεις και τους προσδιοριστικούς παράγοντες που συνεισφέρουν στη μάθηση των στελεχών, κρίθηκαν ικανοποιητικά μετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι η επιτυχής εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης στον τομέα ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων είναι άμεσα συνυφασμένη με τους παράγοντες ποιοτικού σχεδιασμού και τις εξατομικευμένες ανάγκες των στελεχών για την αποκόμιση των μέγιστων ωφελειών στην επιχείρηση.
  • E-learning is a tool of Distance Learning and consists of learning supported by the use of electronic media covering a wide range of applications for the description and delivery of teaching content and support of communication among the interested members. The aim of the present work is to design and implement a pilot program of distance learning, which concerns the development of administrative capabilities of executives and the investigation of its impact on the training of the members of Hellenic Petroleum. The focus of the Distance Learning program was on the factors that contributed to quality planning and its effective implementation, and the necessity and importance of in-company training of executives through the e-learning platform to the development of administrative capabilities. In addition, the survey captures the views of executives as to the learning factors of the curriculum for the development of their administrative capabilities after its implementation, in order to draw conclusions. After the pilot project was formed on the training platform and the participation of twelve (12) members of the Hellenic Petroleum, personal interviews were conducted in order to obtain the data related to the subject. The analysis of the results revealed that the factors that contribute to the optimal quality of the educational design include the clear identification of the educational goals and needs of the executives, the perfect selection and structuring of the learning content and the implementation of the evaluation process of the executives and the educational program . Executives believe that in-company training is needed in the development of administrative skills, on the one hand, because it contributes to their personal and professional empowerment and optimizes the results of the company. The results from the level of learning, in relation to the views and determinants contributing to the management of the executives, were judged satisfactory after the completion of the training program. In conclusion, we conclude that the successful implementation of e-learning in the field of administrative capacity development is directly related to the quality design factors and the individual needs of executives to maximize the benefits to the enterprise.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.