ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  1. MSc thesis
  2. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΑΓΝΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 18 Ιανουαρίου 2009 [2009-01-18]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η σχολικήπειθαρχία αποτελείαναπόσπαστο τμήμα τηςεκπαιδευτικήςδιαδικασίας όμωςτα προβλήματα απειθαρχίαςδε λείπουν απότη ευτεροβάθμιαεκπαίδευση και συχνάφέρνουν σε δύσκολη θέση τουςεκπαιδευτικούς Η παρούσαεργασία είχε σκοπόνα διερευνήσει τιςεπιμορφωτικέςανάγκεςτων εκπαιδευτικώνευτεροβάθμιαςεκπαίδευσηςστο Ν. 'ρταςγια την πρόληψη και την αντιμετώπισηπροβλημάτων πειθαρχίαςστο Γυμνάσιο.Η ερευνητικήπροσέγγιση του θέματοςπραγματοποιήθηκε μεερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε σε 88 εκπαιδευτικούςπου υπηρετούν σεΓυμνάσια του Ν. 'ρτας Τα κυριότερα ευρήματα τηςέρευναςήταν: Προβλήματααπειθαρχίαςσυμβαίνουν συχνάστιςσχολικέςτάξεις αλλάκαι έξω απόαυτές Οιεκπαιδευτικοίσυζητούν γι αυτάπολύσε συνεδριάσειςτου συλλόγου διδασκόντων,άτυπα με άλλουςσυναδέλφουςκαι με το διευθυντήτου σχολείου. Γενικάστηρίζονταιπερισσότερο στην εμπειρία, αφούοι βασικέςσπουδέςλίγο τουςβοηθούν ναπρολάβουν ήνα αντιμετωπίσουν την απείθαρχη συμπεριφοράτων μαθητών. Οιεκπαιδευτικοίθεωρούν ότι η επιμόρφωσήτουςσε θέματα πειθαρχίαςθα τουςβοηθούσε να προλαμβάνουν ήνα επιλύουν καλύτερα προβλήματα συμπεριφοράςΠροτιμούν περιοδικάυποχρεωτικάεπιμορφωτικάπρογράμματα και ωςκαταλληλότερουςεκπαιδευτέςθεωρούν τουςειδικευμένουςψυχολόγουςκαι στησυνέχεια τουςειδικευμένουςεκπαιδευτικούς Τα θέματα που θα ήθελαν ναπεριλαμβάνει κυρίωςένα σχετικόεπιμορφωτικόπρόγραμμα κατάσειράπροτίμησηςείναι ΠαιδαγωγικήΨυχολογία, υποστήριξη μαθητών με συναισθηματικέςδιαταραχέςκαι συνεργασία σχολείου, γονέων και άλλων φορέων. Συνεπώςαπότην έρευναδιαπιστώνεται η ύπαρξη του προβλήματοςτηςαπειθαρχίαςστα Γυμνάσια και ηανάγκη επιμόρφωσηςτων εκπαιδευτικών.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.