Το πρόσωπο στη θεολογία του Νικολάου Νησιώτη

Personhood according to the theology of Nikolaos Nissiotis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κουλογιάννης, Νικόλαος
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 156
 7. Γιαγκάζογλου, Σταύρος
 8. Γιαγκάζογλου, Σταύρος | Αγόρας, Κωνσταντίνος
 9. Πρόσωπο- Person | Νικόλαος Νησιώτης- Nikolaos Nissiotis | Ύπαρξη-Existence
 10. 54
 11. 10
 12. 0
  • Το θέμα της συγκεκριμένης Διπλωματικής Εργασίας πραγματεύεται την έννοια του προσώπου, όπως αυτή αναλύεται μέσα από την υπαρξιακή και θεολογική σκέψη του Νικολάου Νησιώτη. Είναι σημαντικό να τονισθεί η μεγάλη προσωπικότητα του Ν. Νησιώτη, η σχέση του και η επίδρασή του από την υπαρξιακή φιλοσοφία, η συσχέτιση του με άλλους σύγχρονους προσωπολόγους και ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνεται και πραγματεύεται την έννοια της ύπαρξης και του προσώπου στη θεολογική του σκέψη. Η έννοια του προσώπου αποτελεί θεμελειώδες και σπουδαίο ζήτημα όχι μόνο για τη θεολογική επιστήμη, αλλά και για την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Το πρόσωπο είναι ο κεντρικός πυρήνας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την ανθρώπινη ύπαρξη και το σκοπό της. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν ερμηνεύεται και αναλύεται από έναν τόσο μεγάλο και συγχρονο θεολόγο όπως ήταν ο Νικόλαος Νησιώτης.
  • The subject of this Diploma Thesis deals with the concept of the personhood, as it is analyzed through the existential and theological thinking of Nikolaos Nissiotis. It is important to emphasize the great personality of N. Nissiotis, his relationship and his impact on existential philosophy, its association with other contemporary personalities and the way in which he perceives and deals with the concept of being and person in his theological thought.The concept of a person is a fundamental and important issue not only for theological science but also for the wider scientific community. The personhood is the central nucleus to be able to understand human existence and its purpose. This particular issue is of particular interest when it is interpreted and analyzed by such a great and concise theologist as Nikolaos Nissiotis.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.