Η θεολογική και ανθρωπολογική έννοια του προσώπου και η σημασία της για τη νοηματοδότηση και εκπαίδευση του ενεργού πολίτη. Το παράδειγμα του Alexander Schmorell

The theological and anthropological meaning of the person and his importance for the education and understanding of the active citizen. The life example of Alexander Schmorell (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γεωργιάδης, Δημήτριος
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 149
 7. Γιαγκάζογλου, Σταύρος
 8. Γιαγκάζογλου, Σταύρος | Αγόρας, Κωνσταντίνος
 9. Πρόσωπο | Person | Εκπαίδευση | Education | Ενεργός πολίτης | Active citizen | Alexander Schmorell | Alexander Schmorell
 10. 138
 11. 8
 12. 0
  • Οι μαθητές και οι μαθήτριες, παιδιά του σήμερα και πολίτες του αύριο καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν πληθώρα ερεθισμάτων και προκλήσεων. Ο ξεχωριστός ρόλος του σχολείου, του οικογενειακού περιβάλλοντος και της Εκκλησίας καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντικός για την εκπαίδευση και διαμόρφωση της κάθε μιας μοναδικής και ανεπανάληπτης προσωπικότητας του κάθε μαθητή και μαθήτριας, ώστε να αναπτύξει πολύπλευρα την πολυσχιδή προσωπικότητά του. Μια προσωπικότητα που θα ενδιαφέρεται για τον κόσμο, το περιβάλλον το ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι ως ενεργός πολίτης-διαμορφωτής των εξελίξεων και όχι ένας απλός παρατηρητής-σχολιαστής-μέλος ενός παρωχημένου και κοινωνικά αλλοτριωμένου περιβάλλοντος. Το παράδειγμα του Alexander Schmorell δια της ενεργού συμμετοχής του στην απόρριψη και ανατροπή του απάνθρωπου ναζιστικού καθεστώτος, με την προσωπική του στάση και τη δημιουργία της οργάνωσης του «Λευκού Ρόδου» φανερώνει τη μοναδική αξία του και αναδεικνύει τις προοπτικές του καθενός προσώπου, παρουσιάζοντας έμπρακτα την ανάγκη δράσης και του έντιμου αγώνα προσπάθειας κατά τη διάρκεια της υπαρκτικής περιπέτειας του ταξιδιού της ζωής. Το ζωντανό του παράδειγμα σε καιρούς δύσκολους δίνει έναυσμα διαλόγου, για εντοπισμό και καταγραφή λαθών, για δημιουργικό προβληματισμό που οδηγεί σε αλλαγή, σε ενεργό δράση και μεταμόρφωση. Η οικογένεια, το σχολείο και η Εκκλησία μπορούν και οφείλουν να αναδεικνύουν την προσωπική ευθύνη και την προσπάθεια των παιδιών στον αγώνα για έντιμη, ακέραιη και αδελφική ύπαρξη. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει την σημασία της έννοιας του προσώπου θεολογικά και ανθρωπολογικά, για την εκπαίδευση ενεργών πολιτών, δηλαδή να αναδείξει τη βαρύτητα του προσώπου, η οποία υπερβαίνει κάθε ατομικότητα, μοναξιά ακόμα και τον υπαρξιακό θάνατο, καθώς με τον αγώνα και την προσωπική στάσης ευθύνης οδηγείται στο δρόμο της ευθύνης, της τελείωσης και στην προοπτική θέωσης μέσω γνήσιων σχέσεων άδολης αγάπης. Στην προσπάθεια αυτή ο άνθρωπος έχει ως μέτρο το Σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού, του οποίου το παράδειγμα βρήκε έμπρακτη απόδειξη και στον Άγιο Alexander Schmorell.
  • Nowadays students, tomorrow’s citizens, are challenged to face a variety of incentives and confrontations on a daily basis. The distinctive roles of school and Church along with the surrounding family environment are considered particularly important in educating and shaping each and every individual’s unique personality in order to develop their multifaceted character. Grow an active citizen, interested in the world’s historical and social environment, not just an observer of an outdated and socially alienated environment. Alexander Schmorell's example, through his active participation in the rejection and overthrow of the inhuman Nazi regime, with his personal attitude and the creation of the "White Rose" organization, unveils its unique value and highlights the prospects of each person, presenting in practice the need for action and the honest struggle during the existential adventure of the journey of life. His personal experience through difficult times arises a dialogue to identify and record mistakes, practice creative debate that lead to change, active action and transformation. Family, Church and School should highlight each individual’s personal responsibility and amount of effort for honesty and integrity throughout their existence. This particular paper attempts to approach the significance theological and anthropological concept of person, in order to educate active citizens, who overcome individuality, loneliness or even existential death. Emotional struggle and personal attitude will lead us to the path of responsibility, completion, and in the prospect of establishing genuine relationships. A person’s guide in this endeavor is the Sacred Son and the Word of God, whose example has found practical evidence in Saint Alexander Schmorell.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.