Η θεολογία της Θείας Λειτουργίας στη «Μυσταγωγία» του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή

The Theology of Divine Liturgy in the “Mystagogia” of the Saint Maximus the Confessor (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γρηγόριος Κυριακόπουλος
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Φίλιας, Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ
 8. Φίλιας, Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ | π. Μπαθρέλλος, Δημήτριος, Δρ. Θεολογίας, Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών, Cambridge, UK
 9. Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής- Saint Maximus the Confessor | Θεία Λειτουργία- Divine Liturgy | Ερμηνεία- Interpretation | Συμβολισμοί- Symbolisms | Εσχατολογία και Θεία Ευχαριστία- Eschatology and the Divine Eucharist | Ορθόδοξη Λατρεία- Orthodox Worship
 10. 1
 11. 12
 12. 6
 13. Κυρίως κείμενο 126 σελ., το οποίο περιέχει τρία σχήματα. Επιπλέον, του κυρίως κειμένου περιέχεται μία σελίδα περίληψης στα Ελληνικά, μία σελίδα περίληψης στα Αγγλικά, δύο σελίδες Ευρετηρίου Περιεχομένων, μία σελίδα Καταλόγου Σχημάτων, δύο σελίδες Βιβλιογραφίας, καθώς και ένα Παράρτημα έκτασης πέντε σελίδων.
 14. ΟΡΘ50 – Tόμος Γ': Θεολογία και φιλοσοφία στην εποχή των Πατέρων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008
  • Στη «Μυσταγωγία» ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ανέπτυξε, σε εικοσιτέσσερα κεφάλαια, τα τελούμενα της Θείας Λειτουργίας: από τη σύναξη των πιστών ως τη Θεία Μετάληψη. Στη «Μυσταγωγία» ο άγιος Μάξιμος χρησιμοποίησε συμβολικά στοιχεία προκειμένου, αφενός, να νοηματοδοτήσει τη συμβολή των τελουμένων της Θείας Λειτουργίας στην πνευματική πρόοδο του ανθρώπου στη χριστιανική ζωή και, αφετέρου, να αποδώσει την πρωτεύουσα αξία της Θείας Λειτουργίας στη λατρευτική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η διπλωματική εργασία προβάλλει τον εσχατολογικό προσανατολισμό της ανθρώπινης ύπαρξης και, παράλληλα, αναδεικνύει την αξία της Θείας Λειτουργίας στον ανθρώπινο βίο.
  • «Mystagogia» consists of twenty-four chapters in which saint Maximus presented the parts of the Divine Liturgy: from the gathering of the faithful up to the Holy Communion. In «Mystagogia» saint Maximus used symbolic figures of the Divine Liturgy in order to, firstly, signify the contribution of Committed the Divine Liturgy in the spiritual progress of mankind in the Christian life and, secondly, provide the utmost importance value of the Divine Liturgy in the devotional life of the Orthodox Church. This MA thesis stressed out the eschatological orientation of the humankind, the pronounced value of the Divine Liturgy in humanity.
 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.