Ο ΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

THE PRIEST AND HIS FAMILY. HISTORICAL-THEOLOGICAL AND MODERN SOCIO-PASTORAL VISION. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΩΜΑΪΑ
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. ΦΙΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΦΙΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
 9. ΙΕΡΕΑΣ | PRIEST
 10. 1
 11. 52
 12. 0
 13. Περιέχει διαγράμματα
  • Η διπλωματική μας εργασία, αφορά τον ιερέα και την οικογένειά του. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τα ερωτηματολόγια και την ελάχιστη σχετική βιβλιογραφία που υπάρχει. Ο ιερέας είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο Θεό και στους πιστούς. Ο ιερέας όμως δεν είναι μόνος του, αλλά έχει την οικογένειά του, η οποία εμπλέκεται στο έργο του. Σκοπός του επομένως πρέπει να είναι η ισορροπία της οικογενειακής και της ιερατικής του ταυτότητας. Οφείλει να είναι σε θέση να μπορεί να βρίσκει την "χρυσή τομή", ανάμεσα στο ποίμνιό του και στην οικογένειά του. Μονομερής υπερτίμηση, μόνο της μίας έναντι της άλλης, μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να φέρει. Αρωγό σ' αυτήν του την προσπάθεια έχει την πρεσβυτέρα, η οποία είναι το "κόκκινο πανί" και δέχεται τα παράπονα, τις επικρίσεις των ενοριτών, αλλά και των παιδιών της. τα παιδιά από την πλευρά τους πρέπει να καταλάβουν, ότι δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους υπόλοιπους συνομηλίκους τους, αρκεί να συμμετέχουν σε όλα τα δρώμενα όπως και τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους. Πολύ βοηθητική θα πρέπει να είναι και η στάση των γονέων τους χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.
  • Our thesis deals with priests and their families. The data was derived from questionnaires and the minimum relevant bibliography that is available. A priest is the link between God and the faithful. However, a priest is not alone because he has his family that is involved in his work. Therefore, his aim should be to achieve a balance between his family and his priestly identity. A priest ought to be in a position to be able to find the "golden mean" between his flock ahd his family. An one-sided overrating of his flock over his family produces only negative outcomes. The priest in this effort of his is aided by the priestess who, "like a red rag to a bull", is the receiver of complaints and strictures on behalf of the parishioners ahd her children, as well. The children on their part must realize that they are in no way different from the rest of their peers, as long as they particirate in all the events in the same way the other children of their age do. The attitude of their parents will have to be very supportive without causing any problems.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.