Ο Παιδαγωγικός ρόλος των Παραβολών του Χριστού και η εφαρμογή τους κατά τη Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΠΕΛΕΡΗ, ΑΝΝΑ
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. Μαντζανάρης , Κωνσταντίνος
 8. Τερέζης, Χρήστος
 9. παραβολές | θρησκευτικά | διδακτική θρησκευτικών | Χριστός
 10. 58
 11. 8
 12. 0
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε με τον παιδαγωγικό ρόλο των παραβολών του Χριστού και την εφαρμογή τους κατά τη διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Το παρόν πόνημα αποτελείται από τον πρόλογο, την εισαγωγή, τα πέντε κεφάλαια και τα συμπεράσματα. Στο πρώτο κεφάλαιο θα ερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά της εβραϊκής αγωγής, τη στάση του Χριστού απέναντι στα παιδιά και τη θαυματουργική δράσηΤου προς αυτά. Έπειτα, θα αναλύσουμε την παιδαγωγική διάσταση της διδασκαλίας του Ιησού. Θα διακρίνουμε τα διδακτικά μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί και θα εστιάσουμε στον σκοπό της διδασκαλίας Του. Στο δεύτερο κεφάλαιο της έρευνας, θα επιχειρήσουμε μια εισαγωγή στις παραβολές του Κυρίου. Θα μελετήσουμε τα λογοτεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις παραβολές. Θα γνωρίσουμε σε ποιους απευθύνονται οι παραβολές, ποια είναι η θεματολογία τους, σε τι αποσκοπούν και τι φανερώνουν για τη Βασιλεία του Θεού. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τη διαμόρφωση της χριστιανικής αγωγής και θα εστιάσουμε στον απόστολο Παύλο και τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Έπειτα, θα μεταβούμε στη νεώτερη και στη σύγχρονη παιδαγωγική και θα εκθέσουμε ορισμένες σημαντικές θεωρίες θρησκευτικής ανάπτυξης του παιδιού. Θα επιχειρήσουμε να εντάξουμε τη διδασκαλία των παραβολών στο κατάλληλο στάδιο νοητικής ανάπτυξης του παιδιού. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, θα ασχοληθούμε με τη διδακτική, τον χαρακτήρα και τους σκοπούς του μαθήματος των Θρησκευτικών. Θα αναλύσουμε ορισμένες από τις πιο γνωστές παραβολές του Χριστού. Θα αναφερθούμε στο περιεχόμενό τους, θα σκιαγραφήσουμε τα κεντρικά πρόσωπα και θα εξάγουμε τα μηνύματά τους. Κατά την έρευνα, θα λάβουμε υπόψη ότι κάθε παραβολή παραπέμπει στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και φανερώνει την αγάπη του Θεού προς κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη μετάνοιας. Θα προτείνουμε ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου με βασικό άξονα τις παραβολές του Χριστού. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα της έρευνας.
  • ENGLISH SUMMARY This paper deals with the pedagogical role of Jesus' parables and their use in the teaching of Religious Education in Junior and Senior High School. The paper consists of the introduction, four chapters, and the conclusions. In the first chapter, we investigate the characteristics of Jewish education, Jesus' attitude towards children, and his miraculous influence on them. Afterwards, we analyse the pedagogic dimension of Jesus' teaching methods, focusing on the purpose of his teaching. In the second chapter of the research, we attempt an introduction to the Lord's parables. We study the literary styles used in the parables. We study whom the parables are addressed to, what their range of themes is, and what they reveal about God's Kingdom. In the third chapter, we examine the shaping of Christian education, and we focus on Apostle Paul and Saint John the Chrysostom. Then, we continue with the up-to-date, modern pedagogy, and we present some significant theories about a child's religious development. We attempt to incorporate the teaching of parables into the appropriate stage of a child's cognitive development. Finally, the fourth chapter of this paper deals with the teaching, the nature, and the goals of Religious Education as a school subject. We analyse some of Jesus' most well-known parables. We mention their content, outline their main figures and infer their meanings. While conducting the research, we take into consideration the fact that every parable refers to the relationship between God and man, and that it reveals God's love for every man who is in need of repentance. We suggest indicative lesson plans for specific units of the subject in all the grades of Junior and Senior High School, which are based on Christ's parables. The paper ends with the conclusions of the research.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.