Φιλοσοφία περί Θεού στην Ομήρου «Οδύσσεια» : Μία ορθόδοξη θεολογική προσέγγιση.

Philosophy of God in Homer's Odyssey: An Orthodox Theological approach. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κάβουρα, Αριστέα
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Καπρούλιας, Απόστολος
 8. Τερέζης, Χρήστος
 9. Όμηρος | Homer | Θεολογία | Theology
 10. 86
 11. 14
 12. 1 Εικόνα
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ομηρικά έπη αποτελούν το αρχαιότερο ευρωπαϊκό λογοτεχνικό κείμενο, από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τον βίο των ανθρώπων κατά τον 8ο αιώνα π. Χ. Τα κείμενα αυτά είναι επηρεασμένα από τους μύθους και τα στερεότυπα της εποχής. Οι μύθοι είχαν σε διηνεκή κλίμακα συμβολικό χαρακτήρα προωθώντας με αυτό τον τρόπο τις ανθρωπιστικές αξίες. Ο Όμηρος αφηγείται τις περιπέτειες τού Οδυσσέα κατά την επιστροφή του στην Ιθάκη ύστερα από το πέρας του Τρωϊκού Πολέμου. Ο Οδυσσέας αντιπροσωπεύοντας τον άνθρωπο τής εποχής εκείνης παρουσιάζει τον ηθικό κώδικα, την θεολογία και τον πολιτισμό των Ελλήνων. Αξίες και ιδανικά διέπουν το έπος. Οι αξίες αυτές δεν απωλέσθηκαν στο πέρας των χρόνων. Ίσως μετασχηματίστηκαν, παρέμειναν όμως διαχρονικές. Οι αλήθειες που διατυπώθηκαν από τους Έλληνες ποιητές, σύμφωνα με τον ιερό Ιουστίνο, αποτελούν προϊόντα της φωτιστικής ενέργειας και παρουσίας του «σπερματικού» θείου Λόγου σε όλους τους ανθρώπους. Ο Όμηρος ενδεχομένως να συνέλαβε ψήγματα της αλήθειας. Η σχέση, λοιπόν, ελληνικής φιλοσοφίας και χριστιανισμού μελετήθηκε στην παρούσα εργασία μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας. Οι σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία και η μελέτη της σχέσης της με τον ελληνισμό με ώθησαν στην εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας μέσω της οποίας διαπίστωσα πως ο Ελληνισμός αποτελεί χώρο μερικής αποκάλυψης των χριστιανικών αληθειών. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, στα έργα τους έκαναν ιδιαίτερη μνεία στην αξία της μελέτης των ομηρικών επών, γεγονός που γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί από την παρούσα εργασία. Έτσι, ο άνθρωπος των επών σταδιακά δύναται να μας οδηγήσει στον άνθρωπο της Χριστιανοσύνης.
  • SUMMARY Homeric epics are the most ancient European literary text, from which we can draw information about the life of humans during the 8th century BC. The texts are influenced by the myths and stereotypes of the season. Myths have always been symbolic in promoting humanitarian values in this way. Homer narrates the adventures of Odysseus when he returned to Ithaki after the end of the Trojan War. Odysseus representing the man of that season presents the moral code, theology and culture of the Greeks. Honest and ideally governed the epic. These values have not been lost over the years, may have been transformed, but have remained over time. The truths formulated by the Greek poets, according to Justin, are the products of the light energy and the presence of the «seminal» saint Logos to all of them. Homer may have conceptualized nuggets of truth. Therefore, the relation of Greek Philosophy and Christianity was studied in this work through bibliographic research. The studies in Orthodoxy Theology and the study of its relation with Hellenism have prompted me to elaborate the specific work by which I have found that Hellenism is a place of partial revelation of the true Christians. The Fathers of the Church in their work made special mention of the merits of the Homer’s epics, a fact shown by the present work. So the human of the Homer's epics can gradually lead us to the human of Christianity.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.