ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS-DEA)

  1. MSc thesis
  2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
  3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
  4. 29 Ιουλίου 2009 [2009-07-29]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η εκτίμηση της σχετικής αποδοτικότηταςκαι της παραγωγικότητας των συστημάτων υγείας των 30 χωρών του ΟΟΣΑ την ενδεκαετία1996-2006. Η μέθοδος γραμμικού προγραμματισμού Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων(Data Envelopment Analysis - DEA) και τα μαθηματικά μοντέλα της Σταθερές,Μεταβαλλόμενες και Μη Αυξανόμενες Αποδόσεις Κλίμακας (CRS, VRS, NIRS) μεπροσανατολισμό στη μείωση των εισροών (Input Oriented) χρησιμοποιήθηκαν για τονυπολογισμό της τεχνικής αποδοτικότητας, της αποδοτικότητας κλίμακας και του δείκτηπαραγωγικότητας Malmquist. Ως εισροές, στην παραγωγική διαδικασία, επιλέχθηκαν οαριθμός των νοσοκομειακών κλινών, ο αριθμός των ιατρών και οι κατά κεφαλήν δαπάνεςυγείας. Ως εκροές επιλέχθηκαν το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση και η βρεφικήθνησιμότητα. Τα αποτελέσματα για το διάστημα της ενδεκαετίας έδειξαν ότι μία καλύτερηχρήση των διαθέσιμων υγειονομικών πόρων μπορεί να συντελέσει σε βελτίωση της μέσηςτεχνικής αποδοτικότητας του δείγματος στο μοντέλο VRS από 9,9% έως 12,4% και στο πιοπεριοριστικό μοντέλο CRS από 12,7% έως 17,6%. Η μέση αποδοτικότητα κλίμακαςπαρουσιάζει και αυτή δυνατότητες βελτίωσης από 2,5% έως 6,6% και τα μη αποδοτικάσυστήματα υγείας των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. λειτούργησαν υπό φθίνουσες και αύξουσεςαποδόσεις κλίμακας. Για την ενδεκαετία 1996-2006 και για το σύνολο των χωρών τουΟ.Ο.Σ.Α., ο μέσος δείκτης παραγωγικότητας Malmquist ακολουθεί μία πορεία κοντά στηντιμή MI=0,99, γεγονός που δηλώνει σχετικά μικρές αλλαγές στην παραγωγικότητα και μικρήαύξηση της παραγωγικότητας. Εντούτοις απαιτούνται περισσότερες ερευνητικές μελέτες μετη μέθοδο της DEA που θα χρησιμοποιούν πιο αναλυτικά δεδομένα, θα εξετάζουν μοντέλαπαραγωγής με περισσότερες εισροές και εκροές και θα καταγράφουν όλα τα ενδιάμεσα καιτελικά αποτελέσματα προκειμένου να επαληθευτούν τα ευρήματα της συγκεκριμένηςμελέτης.Λέξεις-κλειδιά: Σύστημα Υγείας, Αποδοτικότητα, Παραγωγικότητα, ΠεριβάλλουσαΑνάλυση Δεδομένων, Δείκτης παραγωγικότητας Malmquist.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.