Διερεύνηση της ικανοποίησης ασθενών από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΑΤΗΣ
  3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
  4. 29 Δεκεμβρίου 2008 [2008-12-29]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η αποτύπωση της ικανοποίησης των ασθενών με τη βοήθεια δομημένωνερωτηματολογίων θεωρείται βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της ποιότητας τωνπαρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ως ποιότητα ορίζεται η αναζήτηση τρόπων συνεχούςβελτίωσης της φροντίδας υγείας και βασικές της διαστάσεις είναι η καταλληλότητα, ηδιαθεσιμότητα, η συνέχεια, η αποτελεσματικότητα, η δραστικότητα, η αποδοτικότητα, οσεβασμός, η ασφάλεια και η επικαιρότητα. Η βελτίωση της ποιότητας συνάδει με οφέλη γιατους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, ταασφαλιστικά ταμεία, και το κοινωνικό σύνολο.Η έννοια της ποιότητας, όμως, δεν ταυτίζεται με αυτή της ικανοποίησης, καθώς ηπρώτη αφορά την αντίληψη που σχηματίζει ο πελάτης-χρήστης σε βάθος χρόνου, ενώ ηδεύτερη αναφέρεται σε συγκεκριμένες στιγμές εξυπηρέτησης. Εκτός από την ποιότητα,καθοριστικούς παράγοντες ικανοποίησης αποτελούν η ευκολία απόκτησης της επιθυμητήςυπηρεσίας, αλλά και η τιμή της υπηρεσίας αυτής. Βέβαια, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οιπροσδοκίες των χρηστών για την αναμενόμενη, την επιθυμητή και την επαρκή υπηρεσία.Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης τωνεσωτερικών ασθενών από τις παρεχόμενες ιατρικές, νοσηλευτικές, οργανωτικές καιξενοδοχειακές υπηρεσίες του Πανεπιστημιaκού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ηέρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίοσυμπληρώνονταν την ημέρα του εξιτηρίου των ασθενών. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 200ερωτηματολόγια που περιελάμβαναν δημογραφικά στοιχεία και ερωτήσεις για το βαθμόικανοποίησης. Χρησιμοποιήθηκαν 4 διαστάσεις ικανοποίησης: η ιατρική, η ξενοδοχειακή-διαχειριστική, η νοσηλευτική και η γενική. Σχηματίστηκαν αθροιστικές κλίμακες, των οποίωνη αξιοπιστία εωτερικής συνοχής ελέγχθηκε με το συντελεστή Cronbach. Επιπρόσθετα, έγινεχρήση του μη παραμετρικού συντελεστή του Spearman, καθώς και διάφορων μοντέλωνπαλινδρόμησης.Τα αποτελέσματα δείχνουν σχετικά υψηλή γενική ικανοποίηση (75,125%), αλλάμεγαλύτερη ικανοποίηση από το ιατρικό (89,721%) και το νοσηλευτικό (86,432%) έργο. Ηικανοποίηση από την ξενοδοχειακή-διαχειριστική διάσταση ήταν πιο περιορισμένη(76,536%). Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στο επίπεδο ικανοποίησης των ασθενώνπαρατηρούνται ως προς την ηλικία, το φύλο, την υπηκοότητα, τις γραμματικές γνώσεις, τοναριθμό των προηγούμενων εισαγωγών και την αυτοαξιολόγηση της κατάστασης της υγείαςΣελίδα 5 από 144 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΑΤΗΣκατά την είσοδο και έξοδο από το Νοσοκομείο για την ιατρική, νοσηλευτική καιξενοδοχειακή-διαχειριστική διάσταση, όχι όμως και για τη γενική ικανοποίηση.Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει προηγούμενες έρευνες ικανοποίησης ασθενών πουδιεξήχθησαν στον ελληνικό χώρο και ανέδειξαν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τις ιατρικέςκαι νοσηλευτικές υπηρεσίες και μικρότερο βαθμό ικανοποίησης από την οργάνωση και τηνξενοδοχειακή υποδομή. Ταυτόχρονα, παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο των παρεχόμενωνυπηρεσιών κάθε μεμονωμένης Κλινικής, αλλά και κάθε κατηγορίας προσωπικού,αναδεικνύοντας τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.