Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης στο ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
  3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
  4. 29 Δεκεμβρίου 2008 [2008-12-29]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια δυναμικήμελέτη του φαινομένου τηςεπαγγελματικήςκόπωσης(burnout) στο ιατρικόπροσωπικότου νοσοκομείουΑΧΕΠΑ.Το φαινόμενο τηςεπαγγελματικήςκόπωσηςείναι ένα φαινόμενο που πλήττειιδιαίτερα τουςεργαζόμενουςσε μονάδεςυγείας Οι επιπτώσειςτου είναισημαντικέςγια την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείαςπροςτουςασθενείςκαι για την ίδια την ποιότητα ζωήςτων εργαζομένων.Στη συγκεκριμένη ερευνητικήμελέτη γίνεται διανομήτου ερωτηματολογίουτων Maslach και Jackson και σύνδεσήτου με τα δημογραφικάστοιχεία τουδείγματοςτο οποίο ανέρχεται στα εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) άτομα.Απότη στατιστικήμελέτη του δείγματοςπροκύπτουν πολύτιμασυμπεράσματα. Πράγματι, απότο σύνδρομο του burnout πλήττονται σεμεγαλύτερο βαθμόοι γυναίκεςαπόότι οι άνδρες Οι ιατροίηλικίαςάνω τωνπενήντα νιώθουν λιγότερη επαγγελματικήκόπωση. Οι παντρεμένοι βιώνουνλιγότερη επαγγελματικήκόπωση σε σχέση με τουςανύπαντρους Τοσύνδρομο πλήττει πιο πολύτουςεργαζόμενουςπου δεν έχουν παιδιά Οιειδικευόμενοι ιατροίπλήττονται περισσότερο απότο burnout σύνδρομο απόότι οι ειδικοίιατροί Τέλοςοι ιατροίπου εργάζονται πάνω απόείκοσι χρόνιανιώθουν λιγότερη επαγγελματικήκόπωση.Στο τέλοςτηςέρευναςπροτείνονται τρόποι αντιμετώπισηςτου φαινομένου.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.