Άγχος, κατάθλιψη και επαγγελματική εξουθένωση των κοινωνικών επιστημόνων που εργάζονται με αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Αθήνα.

Anxiety, depression and burn out of the social scientists working with asylum seekers and refugees around Athens. (Αγγλική) | Anxiety, depression and burn out of the social scientists working with asylum seekers and refugees around Athens. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΑΔΕΔΕ, ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΑΡΑΔΕΔΕ, ΒΑΡΒΑΡΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 15 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-15]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 9. προσφυγική κρίση στην Ελλάδα, κοινωνικοί επιστήμονες, άγχος, κατάθλιψη, επαγγελματική εξουθένωση
 10. 1
 11. 6
 12. 69
 13. Περιέχει πίνακες
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να διερευνήσει τις ψυχολογικές επιπτώσεις της εργασίας των κοινωνικών επιστημόνων που εργάζονται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Αθήνα την περίοδο της προσφυγικής κρίσης που σημειώθηκε στην Ελλάδα μετά το 2015. Λόγω των σύνθετων αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος των κοινωνικών επιστημόνων, οι επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες εικάζεται ότι θα έχουν ψυχικές και σωματικές επιπτώσεις στους επαγγελματίες. Πιο συγκεκριμένα, οι επιπτώσεις που εξετάστηκαν είναι το άγχος, η κατάθλιψη και η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τα χρόνια προϋπηρεσίας αλλά και μεταξύ τους. Για την εξέταση των παραπάνω μεταβλητών διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα κατά την οποία χορηγήθηκαν, 3 ερωτηματολόγια, το State- Trait Inventory (STAI) για το άγχος, το ερωτηματολόγιο Maslach Βurnout Inventory για την επαγγελματική εξουθένωση και το ερωτηματολόγιο Beck Depression Inventory (BDI I) για την κατάθλιψη, σε 75 κοινωνικούς επιστήμονες που απασχολούνται σε πρόγραμμα στήριξης προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Από τις αναλύσεις αναδείχθηκαν ποσοστά άγχους πάνω από το γενικό μέσο όρο του δείγματος τα οποία σχετίζονται αρνητικά με την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης, το άγχος σχετίζεται με τη συναισθηματική εξάντληση, συνιστώσα της επαγγελματικής εξουθένωσης. Το δείγμα χαρακτηρίζεται σε μικρό ποσοστό από ελαφρότατη κατάθλιψη η οποία δεν ανέδειξε σημαντική σχέση με κανένα δημογραφικό στοιχείο ούτε με το άγχος, παρά μόνο με την αποπροσωποποίηση. Τέλος, όσον αφορά στην επαγγελματική εξουθένωση, το δείγμα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης και λιγότερα προσωπικής επίτευξης. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η εργασία των κοινωνικών επιστημόνων που εργάζονται στο προσφυγικό επιβαρύνει την ψυχική υγεία των εργαζομένων σε αυτό και χρειάζεται να ληφθούν μέτρα ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για τους επαγγελματίες τόσο για την ψυχική υγεία τους όσο και για την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους σε ένα κρίσιμο τομέα όπως αυτός του προσφυγικού.
  • The main purpose of the study was to investigate the psychological effects of social scientists who work with refugees and asylum seekers in Athens during the period of the refugee crisis in Greece since 2015. Due to the multidimensional needs of the served population and the charasteristics of the profession of social work, the social scientists were conftonted with difficult situations, which was considered that there would have psychological and somatic effects on the professionals. Μore specifically, the concequences , which were examined, were the professionals’ anxiety, depression and burn out in relationship with the gender, the age, the profession, and the years of work experience and between them. For the examination of the above variables was realized a quantitative study in 75 social scientists who are employed in a refugee and asylum seeker support program, in which 3 questionnaires were been administered, the State-trait Inventory (STAI) for anxiety, the Maslach Burn Out Inventory for burn out, and the Beck Depression Inventory (BDI I) for depression in Social Scientists who are employed in a refugee and asylum seeker support program. The analyzes revealed anxiety rates above the overall mean of the sample that are negatively related to age and years of work experience. Additionaly, the anxiety is related to emotional exhaustion, a component of professional burnout. The sample is characterized by a small percentage of very low depression, which has not shown significant association with any demographics nor with anxiety, except by the de-representation. On conclusion, according to the burn out, the sample was characterized by particularly high levels of emotional exhaustion and depersonalization and less personal achievement. That fact confirms that the job of the social scientists who are employed with refugees and asylum seekers burden the mental health of the professionals and measures need to be taken to limit the impact of professionals on both their health and the efficiency of work in a critical area, as such as, refugee field.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές