ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ, ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.

 1. MSc thesis
 2. ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 21 Απριλίου 2018 [2018-04-21]
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. Συναισθηματική νοημοσύνη | οργανωσιακή δομή | ηγεσία | κουλτούρα | Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
 9. 4
 10. 4
 11. 51
 12. περιέχει: πίνακες 28, σχήματα 2
  • Ο σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας που επικρατεί στο ΩΚΚ και του μοντέλου/μοντέλων διοίκησης μέσω της αντίληψης των εργαζομένων, καθώς και της επιθυμητής κουλτούρας σε συνάρτηση με το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης των στελεχών της διοίκησης. Η έρευνα ήταν ποσοτική και έγινε σε δείγμα 718 ατόμων που εργάζονται στο ΩΚΚ. Πιο συγκεκριμένα, για τα ερωτηματολόγια OCAI KAI MINTZBERG συνολικά επεστράφησαν 420 ερωτηματολόγια (58,5% ποσοστό απόκρισης). Στο δεύτερο στάδιο, που αφορούσε τη συναισθηματική νοημοσύνη, μοιράστηκαν 718 ερωτηματολόγια και επεστράφησαν 348 (48,5% το ποσοστό απόκρισης). Ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας, στην εργασιακή κουλτούρα, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων έδειξαν ότι θα επιθυμούσαν μελλοντικά το ΩΚΚ να χαρακτηρίζεται λιγότερο από τις κουλτούρες ανθρωπίνων σχέσεων/πόρων (clan) και ιεραρχίας (hierarchy), και περισσότερο από τις κουλτούρες ανοιχτού συστήματος (adhocracy) και αποδοτικότητας/στόχων (market). Στον οργανωσιακό χαρακτήρα, οι απαντήσεις των 325 επαγγελματιών υγείας και διοικητικών στελεχών του ΩΚΚ έδειξαν ότι ο κυρίαρχος αναφερόμενος τύπος οργανωσιακού χαρακτήρα ήταν η μηχανιστική γραφειοκρατική οργάνωση με ποσοστό 54% και με μεγάλη διαφορά με τους υπόλοιπους αναφερόμενους τύπους οργάνωσης. Τέλος, σε ότι αφορά τη συναισθηματική νοημοσύνη, που χαρακτηρίζει την ηγεσία του ΩΚΚ, προέκυψε ότι τα αυτοαναφερόμενα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης ήταν υψηλά, με μέσο όρο 5,6 στην 7βάθμια κλίμακα.
  • The purpose of this study was to investigate the organizational culture prevailing in the OCSC and model / model management through employee perception as well as the desired culture in relation to the level of emotional intelligence of management executives. The survey was quantitative and was conducted on a sample of 718 people working in the OCSC. More specifically, for the OCAI and MINTZBERG questionnaires, a total of 420 questionnaires were returned (58.5% response rate). In the second stage, dealing with emotional intelligence, 718 questionnaires were shared and 348 (48.5% response rate) were returned. As far as the results of the survey are concerned, in the work culture, participants' responses have shown that they would want the OCSC to be less characterized by human clan / hierarchy cultures and more than open-source cultures (adhocracy ) and profit / market objectives. Regarding the organizational nature, the responses of the 325 health professionals and CEOs of the OCSC showed that the predominantly reported type of organizational character was the mechanistic bureaucratic organization with a percentage of 54% and a great deal different from the other types of organization mentioned. Finally, in terms of emotional intelligence, which characterizes the leadership of the OCSC, it emerged that the self-reported levels of emotional intelligence were high, with an average of 5.6 on the 7th scale.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.