Ανάλυση κόστους (χρησιμότητας-αποτελεσματικότητας) της εξέτασης PETscan στην περίπτωση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Cost (utility-effectiveness) analysis in PET Scan case (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χατζηπροδρομίδου, Ιωάννα
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-16]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 77
 7. Ρούπας, Θεόδωρος
 8. Βαρβατσουλάκης, Ιωάννης
 9. τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, αξονική τομογραφία, οικονομική αξιολόγηση, ανάλυση κόστους-χρησιμότητας, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
 10. 1
 11. 9
 12. 37
 13. tables, figures, images
  • Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει το κόστος της εξέτασης PET/CT, συνδυασμού της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography, PET) και της αξονικής τομογραφίας (Computed Tomogrpahy, CT) στην περίπτωση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ο οποίος ως πρωτοπόρος στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, διέθεσε τη συγκεκριμένη τεχνολογία στην υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Η μελέτη αυτή επιχειρεί να καταδείξει την αξία χρησιμοποίησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας, συγκρίνοντας το follow up των ογκολογικών ασθενών που έκαναν χρήση της εξέτασης PET/CT, σε σχέση με το follow up παρόμοιων ασθενών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μαγνητική ή αξονική τομογραφία. Η ανάλυση κόστους προσεγγίζεται βάσει των μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης: α) Ανάλυση κόστους χρησιμότητας και β) Ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας. Με τη συμπλήρωση του πρότυπου ερωτηματολογίου για την υγεία, EuroQol Group EQ-5D), από ένα σύνολο ασθενών που υποβλήθηκαν στην εξέταση PET/CT στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, την τελευταία δεκαετία, και την ταυτόχρονη βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρείται η αξιολόγηση της διαγνωστικής αποτελεσματικότητας, της τεχνικής και οικονομικής αποδοτικότητας και των τεχνικών επιδόσεων της εξέτασης PET/CT. Η οικονομική αξιολόγηση της εν λόγω εξέτασης από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, θεωρείται πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδομένα και αρκεί να καταδείξει την αξία «υποστήριξης» και παροχής/χρηματοδότησης της εξέτασης από το εθνικό σύστημα υγείας.
  • The aim of this study is to analyze the cost of PET/CT assay, a combination of Positron Emission Tomography (PET) and Computed Tomography (CT), in case of Athens Medical Group, which as pioneer in field of health services worldwide has provided PET/CT technology on Greek population. This study attempts to demonstrate the value of using this technology, by comparing the follow up of oncology patients used PET/CT test compared to those oncology patients underwent Magnetic Resonance Imaging (MRI) or Computed Tomography (CT). The cost analysis is evaluated based on the following financial valuation methods: a) cost benefit analysis and b) cost effectiveness analysis. By completing the Standard Health Questionnaire (EuroQol Group EQ-5D), from a group of patients who underwent the PET / CT test in the Athens Medical Group over the last decade and the simultaneous literature search, this study attempts to evaluate the diagnostic efficacy, the technical and economic efficiency and performance of the PET / CT test. The economic evaluation of this examination by the Athens Medical Group is considered to be original for Greece and it is enough to prove the value of the "support" and the provision / financing of the examination by the National Health System.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.