Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".

Public Funding and Financing of Palliative Care in Greece. The case of "GALILEE" Palliative Care Unit. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΧΑΤΖΙΚΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 8. ΧΑΤΖΙΚΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΡΑΪΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 9. Ανακουφιστική φροντίδα, κοστολόγηση και χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας, κατ’ οίκον νοσηλεία, ΕΟΠΥ, Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, μισθολογικό κόστος στις υπηρεσίες υγείας. | Cost of palliative care, financing and funding palliative care, case-mix models, community-based services in palliative care, healthcare cost, end of life health care, chronic disease, hospice, health policy, billing strategies in health care, CD 10 in palliative care, health providers, micro-costing, labour cost, average wage
 10. 1
 11. 11
 12. 106
 13. Περιλαμβάνονται 18 Πίνακες, 17 Διαγράμματα, καί 2 Σχέδια
  • ΣΚΟΠΟΣ. Είναι η μελέτη για πρώτη φορά της κοστολόγησης των κατ’ οίκον Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα. Η μελέτη βασίζεται σε αντίστοιχη μελέτη της Ολλανδικής κυβέρνησης και αναφέρεται στη περίπτωση της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ανακουφιστική φροντίδα των ενηλίκων είναι μία προσέγγιση των χρονίως πασχόντων κ των ασθενών τελικού σταδίου με την οποία επιχειρείται η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς και της ζωής των ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντός τους, μέσῳ της παροχής νοσηλευτικής, προσωπικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδος. Σε πολλά προηγμένα κράτη υπάρχει διαρκής μέριμνα για την χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους και την κοστολόγηση ποιοτικών και αποτελεσματικών Υπηρεσιών Ανακουφιστικής φροντίδας. Τα case-mix μοντέλα ταξινομήσεως ασθενών δεν έχουν ως βάση την διάγνωσή τους αλλά τους ασθενείς και αφορούν κυρίως τις ποικίλες λειτουργικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Η Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα είναι κυρίως μη ειδική και χρηματοδοτείται από Δημόσιος Πόρους στα πλαίσια του ΕΣΥ. Η ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» είναι η μόνη που παρέχει πλήρως ειδική ανακουφιστική φροντίδα και βασίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες. ΜΕΘΟΔΟΣ. Κατά το Ολλανδικό πρότυπο ορίστηκαν οι άμεσες και έμμεσες υπηρεσίες και έγινε η κοστολόγηση και στάθμιση της χρεώσιμης ώρας. Προσδιορίστηκαν οι παράγοντες κόστους για τους λειτουργούς Υγείας EQF6 και EQF8 και έγινε χρήση του PPS case-mix μοντέλου. Χρησιμοποιήθηκαν δημογραφικά, οικονομικά και κλινικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Καθορίστηκε το κόστος της χρεώσιμης ώρας, το οποίο βρέθηκε σημαντικά μικρότερο στην Ελλάδα, καθώς και το κόστος της άμεσης ώρας για τους EQF8 και EQF6. Ο χρεώσιμος χρόνος και το κόστος ανά ασθενή γινόταν μεγαλύτερο από την Stable στην Unstable και στην End-of-Life κατηγορία. Διαχρονικά οι περισσότεροι ασθενείς ανήκαν στην Unstable κατηγορία η οποία κατανάλωνε και τους περισσότερους πόρους ενώ δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του άμεσου χρόνου που προσφέρουν οι EQF8 και EQF6 σε κάθε κατηγορία ασθενών.
  • PURPOSE. The costing of Home Health Care Services of Palliative Care in Greece has been studied in this research, for the first time. The study is based on a corresponding study by the Dutch Government and is a case study of the Palliative Care Provider "GALILEE". INTRODUCTION. The palliative care of adults is an approach of chronically ill and End-of-Life patients that attempts to improve the quality of their lives as well as the lives of people in their immediate environment, through the provision of nursing, personal and psychosocial care. In many advanced countries there is constant care for public funding and the costing of quality and effective Palliative Care Services.Case-mix patient classification models are based on patients and relate mainly to their various functional and social needs and not on their clinical diagnosis. Palliative Care in Greece is mainly non-specific and is funded by Public Resources within the framework of the NHS. Palliative Care Provider "GALILEE" is the only one that fully provides special palliative care services and is exclusively funded by private donations. METHOD. According to the Dutch model, direct and indirect services were defined, and the billable hours were costed and weighted for Greece. Cost factors for EQF6 and EQF8 health professionals were identified. The PPS case-mix model was used to classify the patients. Wage costs and total budget of the years 2015-2020 were obtained from the Financial Department of the Palliative Care Provider "GALILEE". RESULTS. The cost for the one billable and one direct hour for the EQF8 and EQF6 was determined. The billable hour was found to be significantly lower in Greece while the billable hours and cost per patient was increasing from the Stable to the Unstable and End-of-Life category. For the 2015-2020 period, most patients belonged to the Unstable category and this category consumed the highest resources. No significant differences were found between the direct time offered by EQF8 and EQF6 for each category of patients.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές