ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ (FRAILTY) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

THE EFFECT OF FRAILTY SYNDROME IN HELLENIC PUBLIC HEALTH SECTOR (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 14 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-14]
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 8. ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΡΩΞΑΝΗ
 9. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 10. 7
 11. 83
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ 9 ΠΙΝΑΚΕΣ
  • Η επίδραση του συνδρόμου ευαλωτότητας (frailty syndrome) και των πολλαπλών χρόνιων παθήσεων στο κόστος της περίθαλψης, σπάνια αποτιμώνται στις αναδρομικές μελέτες. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει πώς η ευαλωτότητα ως σύνδρομο και η ύπαρξη χρόνιων παθήσεων μπορούν να επηρεάσουν το κόστος υγειονομικής περίθαλψης σε ηλικιωμένους κυρίως ασθενείς. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τη χειρουργική μονάδα της Α 'Προπαιδευτικής χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υπολογίστηκαν με βάση τα ΚΕΝ ανά πάθηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ευαλωτότητα, χρήση φαρμακευτικής αγωγής και η συννοσηρότητα αυξάνουν το κόστος υγειονομικής περίθαλψης ενδονοσοκομειακά. Η εμφάνιση του συνδρόμου ευαλωτότητας συνδέθηκε με την αύξηση του συνολικού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης. Η ηλικία των ασθενών και η ύπαρξη συννοσηρότητας φαίνεται να επηρεάζει εκτός από τη μέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών και το κόστος περίθαλψης των νοσηλευόμενων ασθενών. Τα δεδομένα μας υπογραμμίζουν την οικονομική σημασία της ευαλωτότητας στην νοσοκομειακή πορεία του ασθενούς και κατ’ επέκταση στην μετανοσοκομειακή του πορεία αλλά και καθημερινότητα. Η έγκαιρη διάγνωση ή η αντιμετώπιση της ευαλωτότητας μπορεί να αποβεί αποδοτική στην μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.
  • The effect of frailty syndrome and multiple chronic conditions on the cost of care are rarely disrupted in archival retrospective data studies. The purpose of this study was to investigate how frailty and frailty symptoms can affect health care costs at an older age. The data were collected from the surgical unit of the Intensive Care Unit of the First Propedeutic Surgery Department of AHEPA Hospital, Thessaloniki. The cost of health care was calculated based on the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) per disease. According to the results, frailty and comorbidity increase healthcare costs in hospital care expenses. Among the symptoms of weakness appearing on “frail patients”, the appearance of frailty was associated with an increase in the overall cost of health care. Patients age and co-morbidity appeared to affect directly not only the mean hospital stay but also the cost in healthcare. Our data highlights the economic importance of frailty in the intra-hospitalization period for a patient associating with his post-hospitalization course and every-day life. Early detection or early treatment of frailty syndrome can be cost-effective to reduce the cost of health care.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές