ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.ΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ.

 1. MSc thesis
 2. TΣΑΒΕΛΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 12 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-12]
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΤΣΙΡΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ
 8. συνταγογραφουμενα φαρμακα,μη συνταγ,φαρμακα,ιατροι,πολιτες,συνταγογραφηση,ενημερωση,υπερδοσολογια,ανεπιθυμητες ενεργειες.φαρμακα
 9. 2
 10. 57
 11. Περιέχει πινακες και διαγράμματα
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ.Στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες παρατηρείται πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια αλόγιστη χρήση συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγρφή των απόψεων πολιτών και ιατρών για την αλόγισυη χρήση φαρμάκων. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.Εργαλείο της μελέτης αποτέλεσε ερωτηματολόγιο που είχε χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχη μελέτη για πολίτες στην Κύπρο,ενώ στους ιατρούς χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο αυτό με ειδικές προσαρμογές. ΑΠ0ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.Τα αποτελεσματα έδειξαν οτι 54% των ιατρών και 78% των πολιτών πιστευόν ότιη κατάχρηση φαρμάκων γίνεται για ψυχολογικούς λόγους.65% των γιατρών αναφέρει ότι η χρήση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων συμβαίνει αρκετά,ενώ μόλις το 34% των ασθενών αναφέρει ότι κάνει χρήση τέτοιων φαρμάκων.67% των γιατρών απάντησαν ότι τα λάθη στη συνταγογράφηση οφείλονται στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.Από την έρευνα συμπεραίνεται ότι για την αλόγιστη χρήση φαρμάκων ευθύνονται τοσο οι ωγιατροί όσο και οι πολίτες.Γιατροί και πολίτες συμφωνούν ότι η κατάχρηση φαρμάκων οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους.Συστήνεται να γινει περαιτέρω έρευνα στον ελλαδικό χώρο σχετικά με τηνυπερκατανάλωση φαρμάκων και σεάλλες περιοχές και με μεγαλύτερο δείγμα, προκειμένου να αποτυπωθεί ακριβέστερα η κατάσταση.
  • INTRODUCTION .In developed and developing countries ,there has been a sharp decline in the use of prescriptional and over-the-counter drugs in recent years.The purpuse of this paper was to record the views of citizens and doctors for the irrational use of drugs. METHODOLOGY.The tool of the study was a qyestionnaire that had been used in a similae study for citizens in Cyprus,while the doctors were given this questionnaire with special adjustments. RESULTS.The results showed that54% of doctors and 78% of citizens believe that drug abuse is done for psychological reasons.65% of doctors report that the use of over-the-counte drugs is quite commonn, while only 34% of patients report that they use such drugs.67% of doctors answered that prescribing errors are due to health professionals and patients. CONCLUSIONS.The investigation concludes that both doctors and citizens are responsible for the reckless use of drugs.Doctors and citizens agree that drud abuse is due to psychological reasons.It is recommended that further research be conducted in Greece on drug overdose in other areas and with a larger sample, n order to more accurately capture the situation.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.