Ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών σε νοσηλευτές δευτεροβάθμιων νοσοκομείων. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

 1. MSc thesis
 2. Ζέρβα, Αρετή
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 06 August 2020 [2020-08-06]
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. ΤΖΙΑΛΛΑΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. Εκπαιδευτικές ανάγκες | νοσηλευτές | συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση | συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση | Γενικό νοσοκομείο Άρτας
 9. 2
 10. 54
 11. 68
 12. Περιέχει πίνακες και γραφήματα
  • Εισαγωγή: Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επαγγελματία καθώς επικαιροποιεί τις γνώσεις του και προσφέρει επιπλέον ενημέρωση για νέα θέματα που προκύπτουν στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Στον τομέα της υγείας η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα καθώς μέσω της ενημέρωσης και βελτίωσης των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας παρατηρείται αύξηση στο επίπεδο υγείας των πολιτών. Για να είναι επιτυχημένο ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης βασική προϋπόθεση είναι να είναι βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες των νοσηλευτών και γενικά των επαγγελματιών στους οποίους απευθύνεται. Σκοπός: Η εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης των νοσηλευτών οι οποίοι εργάζονται σε δευτεροβάθμια νοσοκομεία και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Μεθοδολογία: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο «Εκτίμηση Αναγκών Κατάρτισης» το οποίο αποτελεί την ελληνική μετάφραση του διεθνώς σταθμισμένου ερωτηματολογίου ΤΝΑ – Training Needs Assesments. Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2020 στο νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Συνολικά μοιράστηκαν 150 ερωτηματολόγια, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 47% του συνόλου των νοσηλευτών και συγκεντρώθηκαν 104 συμπληρωμένα από νοσηλευτές του νοσοκομείου που συνιστούν και το δείγμα της έρευνας.Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο επεξεργασίας SPSS 18.0. Αποτελέσματα: Το ποσοστό των γυναικών του δείγματος είναι 91,3% και των ανδρών 8,6%. Η μελέτη κατέδειξε πως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν επηρεάζουν σημαντικά την άποψη των νοσηλευτών για την απόδοσή τους στις εργασιακές συνθήκες (p= 0.6039) και διαφέρουν σημαντικά ως προς τις ανάγκες κατάρτισης (p=0.004). Ως την υψηλότερη ανάγκη κατάρτισης προσωπικού εμφανίζεται η επικοινωνία και ομαδικότητα του νοσηλευτή καθώς και οι κλινικές του αρμοδιότητες με (p=0.0081) και ακολουθεί η διοικητική και εποπτική διαχείριση με (p=0.032). Οι περισσότερες απαντήσεις για τους κλινικούς τομείς που χρειάζονται επιπλέον κατάρτιση, αφορούν στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση, τις πρώτες βοήθειες και την κλινική και κοινωνική ψυχολογία. Σημαντικές διαφορές στους τομείς αυτούς προκαλούν η ηλικία (p=0,034), η θέση εργασίας με πανεπιστημιακή ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (p=0,0024) και τα 1-5 έτη εργασίας με τα 11-15 (p=0,004) και 21-25 (p=0,003). Οι νεαρότεροι νοσηλευτές για τη βελτίωση της απόδοσής τους συσχετίζονται θετικά με τις οργανωτικές αλλαγές, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας με την κατάρτιση. Με διακύμανση 95,8% οι νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης αναφέρουν εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα διαχείρισης χρόνου, ιατροτεχνικού εξοπλισμού, κρίσεων και στον παιδιατρικό τομέα, ενώ οι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα σχεδιασμού, εκτίμησης και αξιολόγησης των αναγκών των ασθενών, στις πρώτες βοήθειες και σε επείγουσες καταστάσεις, στην εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη πρακτική. Συμπεράσματα: Για να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο νοσηλευτικής ικανότητας, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι νοσηλευτές μέσω της αποτελεσματικής κλινικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να αναπτύσσεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νοσηλευτών με επαρκή και συνεχή οργανωτική υποστήριξη.
  • Introduction: Continuing education and training is vital for any professional as it updates its knowledge and provides additional information on new issues that arise in the field in which it operates (Salas et al., 2012). In the field of health, lifelong learning is an important advantage as through the information and improvement of the knowledge of health professionals there is an increase in the level of health of citizens (Shahidi et al., 2010). In order for a continuing education program to be successful, the basic condition is to be based on the real needs of the nurses and the professionals in general to whom it is addressed. Purpose: The assessment of the training needs of the nurses who work in secondary hospitals and specifically in the General Hospital of Arta. Methodology: The research was carried out using a questionnaire and specifically the internationally weighted questionnaire "Assessment of Training Needs" which is the Greek translation of the questionnaire TNA - TrainingNeedsAssesments. The research was conducted from January to March 2020 on the nursing staff of the General Hospital of Arta. A total of 150 questionnaires were distributed, accounting for 47% of all nurses, and 104 were completed by hospital nurses and the sample was collected. The data collected were analyzed using the SPSS 18.0 statistical processing package. Results: The percentage of women in the sample is 91.3% and men 8.6%. The study showed that demographic characteristics do not significantly affect nurses' perception of their performance in working conditions (p = 0.6039) and differ significantly in terms of training needs (p = 0.004). The highest need for staff training is the communication and teamwork of the nurse as well as his clinical responsibilities with (p = 0.0081) respectively, followed by administrative and supervisory management with (p = 0.032). Most of the answers for the clinical areas that need additional training are related to continuing nursing education, first aid and clinical and social psychology. Significant differences in these areas are caused by age (p = 0.034), job with university or secondary education (p = 0.0024) and 1-5 years of work with 11-15 (p = 0.004) and 21-25 (p = 0.003). Younger nurses to improve their performance are positively associated with organizational changes, while older nurses with training. With a variation of 95.8%, technology education nurses report training needs in matters of time management, medical equipment, crises and pediatrics, while secondary education in matters of planning, assessment and assessment of patient needs, first aid and emergencies. , in the application of research results in practice. Conclusions: To ensure a higher level of nursing ability, it is important to support nurses through effective clinical nursing education, which should be tailored to the educational needs of nurses with adequate and ongoing organizational support.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.